Belgeci , 2422 belge yazmış

Topic 21

Topic:In general, people are living longer now. Discuss the causes of this phenomenon. Use specificreasons and details to develop your essay. With the development of human society, people are living longer now. Many factors interactingtogether to enable the longer life. There are three most important causes: the quality of food hasbeen greatly improved; people could…

Topic 20

Topic:It is better for children to grow up in the countryside than in a big city. Do you agree ordisagree? Use specific reasons and examples to develop your essay. With the development of the transportation system and some residence institution, the world isgetting smaller and smaller, and people are not restricted in only one area.…

Topic 19

Topic:Should governments spend more money on improving roads and highways, or shouldgovernments spend more money on improving public transportation (buses, trains, subways)?Why? Use specific reasons and details to develop your essay. Should governments spend more money on improving roads and highways or on improving publictransportations? There seems to be a difficult problem since many reasons…

Adverbs

Sıfatlar isimlerin nitelik ve niceliklerini açıklarken, zarflar ise fiillerin durumunu açıklar. Regular adverbs – (Düzenli zarflar) Adjective                                              Adverb Slow                My car is slow.             slowly               I drive slowly. Careful                                                 carefully Beautiful                                               beautifully Careless                                               carelessly Noisy                                                   noisily Regular                                     regularly Irregular adverbs – (Düzensiz zarflar) Adjective                                 …

Topic 18

Topic:What are some important qualities of a good supervisor (boss)? Use specific details andexamples to explain why these qualities are important. Even though job situations can be very different, there are several qualities that all goodsupervisors have in common. A good boss treats all her employees fairly. She doesn’t single outone employee for better (or…

Topic 17

Topic:Some people think that they can learn better by themselves than with a teacher. Others thinkthat it is always better to have a teacher. Which do you prefer? Use specific reasons to developyour essay. Most of us can learn how to do something simple on our own with just a set of instructions.However, to learn…

Topic 16

It has recently been announced that a new restaurant may be built in your neighborhood. Doyou support or oppose this plan? Why? Use specific reasons and details to support your answer. I can see both advantages and disadvantages to having a new restaurant built in our neighborhood.I’m worried about traffic and how it will affect…

Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

Anayasa   Devletin yönetim biçimini gösterir. Yasama,yürütme ve yargının nasıl kullanacağını gösterir. Vatandaşların temel hak ve görevlerini gösterir. Devletin temel kanunudur. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. 20 ocak 1921’de TBMM’si ilk anayasasını kabul etti. Daha sonra başka anayasalar hazırlandı.   Türk Medeni Kanunu   Kişilerin hakları,borçları,aile kurması,boşanma miras işleri medeni kanuna göre olur. Cumhuriyetten önce medeni…

Adana’nın Gölleri, Denizi, Akarsuları ve Dağları

Akdeniz bölgesinde yer alan Adana; büyükşehir statüsündedir. Seyhan ve Yüreğir merkez ilçelerine ek olarak, 11 ilçesi, 39 beldesi ve 468 köyü bulunmaktadır. Adana ilinde de hızlı bir sanayileşme, şehirleşme ve modernleşme süreci yaşanmaktadır. Çukurova’nın verimli toprakları üzerinde yer alan Adana kenti 1950’li yıllara kadar Seyhan nehri civarında Tepebağ bölgesinde kurulu klasik değerleri taşıyan küçük bir…

Mustafa Kemal’in Fikir Hayatı

    “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” diyen Atatürk, öğretim ve eğitim meselelerine çok önem vermiştir.   “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” dediği zaman, ilmin yol gösterebileceğini, hayatı aydınlatacağını mürşit (doğru yol gösterici) kelimesiyle ifade eden M. Kemal acaba niçin bununla yetinmeyerek “en hakiki” sıfatlarını eklemek lüzumunu hissetmiştir? insan bu cümleyi okurken ve üzerinde…