17 Belge Mikrobiyoloji Sayfa 2 / 2

Mikrobiyolojide Kullanılan Besi yerleri

1. GİRİŞ               Bir yaklaşıma göre yeryüzünün en eski canlı türleri mikroorganizmalardır. İnsanları, hayvanları, bitkileri hastalandıran ve onları öldüren; ölü dokuları çürüten; insanların, hayvanların ve bitkilerin beslenmesine doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunan mikroorganizmalar hakkında gerçek bilgiler ancak Pasteur ve Koch ‘un çalışmaları ile elde edilmeye başlanmıştır. Robert Koch 1876 yılında patojenik bir bakteri…

Mikrobiyoloji ve Mikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgi

Canlıları inceleyen bilim dalına Biyoloji denir. Canlılar üçe ayrılır. Bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar.                                  Bitkileri inceleyen bilim dalına Botanik (fitoloji), Hayvanları inceleyen bilim dalına Zooloji, Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalına Mikrobiyoloji denir. Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları inceleyen bilim dalıdır. Yaşam koşulları bilindiğinde duruma göre bu koşullar sağlanır, yada yaşam koşulları sağlanmaz. Böylelikle mikroorganizmalardan yararlanılır yada mikroorganizmalar ortadan kaldırılır. Bunun…

Besiyeri Katkıları

4.1.5. Besiyeri Katkıları               Bazı besiyerleri doğrudan dehidre hazır formlarından veya formülasyonlarından hazırlanmakla beraber, bir kısım besiyerinde bütün bileşenler bir defada tartılıp sterilize edilemez. Böyle besiyerlerinde bileşenler ayrı ayrı hazırlanıp ayrı olarak sterilize edilir ve sonra diğer kısım ile karıştırılır. Bu tip besiyerlerinde besiyeri bileşenlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan kısım bir defada hazırlanır ve bu…

Bakterilerin Morfolojik Özellikleri

Bakterilerin Mikroskobik Morfolojileri                                                                                                                                                   Başlıca bakteri şekilleri a) Yuvarlak biçimli bakteriler (koklar), b) Çomak biçimli bakteriler (basiller) , c) Sarmal biçimli bakteriler (spiraller), d) değişik biçimli bakteriler (pleomorfikler)     01. Yuvarlak Biçimdeki Bakteriler Yuvarlak şekilde görülen bakterilere, genellikle, kok adı verilmektedir. Çapları, ortalama, 0.8-1.5 mikrometre (µm) dir. Koklar, her ne kadar, yuvarlak biçimlerde olmalarına karşın bazı…

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Çalışma Kuralları

Mikrobiyoloji laboratuvarı sadece mikrobiyolojik analizlerin yapıldığı bir yerdir. Bu laboratuvarda hangi dal olursa olsun başta patojenler de dahil olmak üzere istenmeyen mikroorganizmaların analizi yapılır. Dolayısı ile laboratuvardaki inkübatörler ve çalışma masalarının üzerindeki tüpler, petriler, erlenlerde bu tip mikroorganizmalar gıdada, klinik ya da çevresel örnekte bulunduklarından çok daha fazla sayıda bulunur. Her ne kadar klinik mikrobiyoloji…

Besiyerinin Hazırlanması

4. BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI   4.1. Besiyeri Hazırlama Şekilleri               Mikrobiyolojide kullanılacak bir besiyerinin hazırlanması çok basit olarak "mutfakta çorba yapmaya" benzetilebilir. Örneğin domates çorbası yapmak için yemek kitaplarında tarif edildiği şekilde belirli miktarlarda domates, tuz, yağ, su tartılır ve bunlar pişirilerek "çorba" hazırlanır. Ya da daha basit olarak hazır toz haldeki domates çorbası belirli…

Besiyeri Çeşitleri

3. BESİYERİ ÇEŞİTLERİ               Besiyerleri farklı mantıklar altında gruplandırılabilir. Örneğin, besiyerleri fiziksel özelliklerine göre sıvı ve katı olmak üzere 2 gruba ayrılırken bir başka bakış açısı ile orijinlerine göre bitkisel, hayvansal, sentetik, türev, karışık vb şekillerde sınıflandırılabilirler. Besiyerlerinin kullanım amacına (=fonksiyonlarına) göre sınıflandırılması ise bir anlamda besiyerlerinin formülasyonları ile doğrudan ilgilidir ve sınıflandırmada en…