Geçimsiz Kimyasal Maddeler

Kimyasal

Karışmaması Gereken Kimyasallar

Aktif karbon

Kalsiyum hipoklorit, oksidan maddeler

Alkali metaller (Na, K.vd.)

hidrokarbonlar ve sulu çözeltileri, su

Amonyak

Civa, klor, iyot, brom, kalsiyum

Amonyum nitrat

Toz halindeki metaller, yanıcı sıvılar, kükürt, kloratlar, tüm asitler, nitritler

Anilin

Hidrojen peroksit, nitrik asit

Asetik asit

Kromik asit, nitrik asid, hidroksil içeren bileşikler, etilen glikol, perklorik asit, peroksitler, permanganatlar

Asetilen

Flor, klor, brom, bakır, civa, gümüş

Aseton

Derişik nitrik asit, derişik sülfürik asit

Bakır

Asetilen, hidrojen peroksit

Brom

Amonyak, asetilen, butan ve diğer petrol gazları, turpentin

Civa

Asetilen, amonyak

Flor

Bütün maddeler

Gümüş

Asetilen, okzalik asit, tartarik asit, amonyak, karbondioksit

Hidroflorik asit

Amonyak

Hidrojen peroksit

Bakır, krom, demir, metal ve metal tuzları, yanıcı sıvılar, anilin, nitrometan

Hidrojen sülfit

Nitrik asid, oksidan maddeler

Hidrokarbonlar

Flor, klor, brom, kromik asit, sodyum peroksit (benzen, eter)

Hidrosiyanik asit

Nitrik asit, alkaliler

İyot

Asetilen, amonyak

Kalsiyum oksit

Su

Klor

Amonyak, asetilen, butan ve diğer petrol gazları, turpentin

Kloratlar

Amonyak, toz halindeki metaller

Kromik asit

Asetik asit, gliserin, bazı alkoller, yanıcı sıvılar, turpentin

Kükürtlü hidrojen

Nitrik asit, oksidan gazlar

Nitrik asit

Asetik asit, anilin, kromik asit, hidrosyanik asit, hidrojen sülfit, yanıcı sıvılar ve gazlar

Oksijen

Yağlar, grees, hidrojen, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar ve yanıcı gazlar

Okzalik asit

Gümüş, civa

Perklorik asit

Asetik anhidrit, alkoller, karbon tetraklorür, karbon dioksit

Potasyum permanganat

Gliserin, etilen glikol, benzaldehit, sülfürik asit

Sodyum nitrat

Amonyum nitrat, diğer amonyum tuzları

Sülfürik asit

Kloratlar, perkloratlar, permanganatlar

Yanıcı sıvılar

Amonyum nitrat, kromik asit, hidrojen peroksit, nitrik asit, halojenler

 

belgesi-2320

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin