16 Belge Sermaye Piyasası

Menkul Kıymet Borsaları

Ekonomide fon arz edenler ile fon talep edenler arasındaki köprü görevi üstlenen finansal kurumlardan biri de borsalardır. Borsalar finansal kurum olmanın yanında finansal piyasalara işlerlik kazandırmaktadırlar. Faaliyet alanlarına göre borsalar değişiklik göstermektedir. Ancak bütün borsaların temel işlevi arz ve talep arasındaki dengeye bağlı olarak işleme tabi olan kıymetin piyasa fiyatının belirlenmesidir. Menkul kıymetler borsalarında yapılan…

Sermaye Piyasalarının Tarihi

Osmanlı Dönemi : Avrupa’da yaşanan sanayi devrimi ve sömürgecilik hareketleri büyük anonim şirketimin ortaya çıkmasına ve bunların halka açılmasına yol açtığında Türkiye’de yaşayan yabancı tacirler ve azınlıklar bu şirketlerin tahvil ve hisse senetleriyle ilgilenmeye başlamışlardır. O dönemde, tedavülde altın para olması, kambiyo kontrolünün bulunmaması ve kapitülasyonların sağladığı serbesti sayesinde bu kişiler dışarıya para çıkartarak alım-satım…

Sermaye Piyasası Kurumlarında Yönetim Yaklaşımları

Avrupa Sermaye piyasası oluşumu ile birlikte meydana gelen değişmeler her yönü ile etkili olmaktadır. Piyasalarda, finansal araçlarda, ürün ve hizmetlerde, yatırımcı ve fon kullananlar ile sermaye piyasası kurumlan arasındaki ilişkiler yeniden şekillenmektedir. Bu ilişkiler ve yeniden şekillenmeler doğal olarak sermaye piyasası kurumlarının rekabet çevresini de yenilemekte ve değiştirmektedir. Bu nedenle menkul kıymet piyasalarında rekabetin de…

Ekonomik Kalkınmada Sermaye Piyasasının Önemi

  Sermaye piyasasının önemi, ülke ekonomisi bakımından, tek başına ekonomiye yararlı olamayan küçük tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak, damlalardan göller meydana getirmesinde ve büyük yatırımlara dönüşmesindendir. Sermaye piyasası, az gelişmiş ülkelerdeki yurtiçi tasarruf açığının kapanmasına yardımcı olabilir. Sermaye piyasası tasarruf sahipleri ile orta ve uzun vadeli fon talep eden kuruluşlar arasında direkt ilişki ve iletişim kurulmasına,…

Sermaye Piyasası ve Bankalar

  Sermaye piyasası ile para piyasası firmaların fon ihtiyacını karşılamak bakımından paralel bir fonksiyona sahiptir. Bu sebeple gelişmiş sermaye piyasalarında bankalar, piyasanın aktif aracı kurumları arasında sayılır. Bankaların sermaye piyasasındaki faaliyeti yatırım ve kalkınma bankaları ile ticaret ve mevduat bankaları olmak üzere iki kategoride toplanır. Ancak, mevduat veya ticaret bankacılığının sadece para piyasasında faaliyet gösteren…

Sermaye Piyasasında Fon Sunumu ve Kullanımına Aracılık Eden Kurumlar

  Burada ülkemiz sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, özelleştirme idaresi başkanlığı, özel finans kurumları ve aracı kurumlar incelenecektir. a) Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye…

Sermaye Piyasasına Fon Sunanlar

  Sermaye piyasasının varlığı, fon gereksinimi duyan kişilere uygun şartlarda ve miktarda fon temininde rol oynadığı gibi, tasarruf sahiplerinin fonlarının değerlendirilmesinde de önemli bir unsur olmaktadır. Ülkemizde sermaye piyasasına önemli ölçüde fonu kişiler ve işletmeler sunmaktadır. Bununla birlikte, bankalar, sigorta işletmeleri ve devletin sosyal güvenlik kurumları da sermaye piyasasına önemli ölçüde fon sunmaktadır.   a)Kişiler…

İkincil Piyasa

  Menkul kıymetleri ihraçtan alanlar, bunları tekrar paraya çevirmek istediklerinde, hisse senetlerinde hiçbir zaman, tahvillerde ise vadeden önce bunları ihraç eden kuruluşa müracaat edemezler, ikincil piyasa bu durumdaki menkul kıymetlerin paraya çevrilmesini sağlayan piyasadır ve menkul kıymet borsaları bu piyasayı tanımlamada en iyi örnektir. ikincil piyasa, menkul kıymetlerin likiditesini arttırarak birincil piyasaya talep yaratır ve…

Birincil Piyasa

  Birincil piyasalar, işletmelerin gereksinim duydukları fonları doğrudan doğruya fon sunucularından karşılamak amacıyla oluşturulan piyasadır. Birincil piyasada fon kullanıcıların gereksinim duydukları fonları sağlamak için, fon sunucularına ilk kez, yeni sundukları menkul kıymetlerin satışı gerçekleşir. işletmeler, gereksinim duydukları fonları sağlamaya çalışırken, doğrudan çıkarım ya da dolaylı çıkarım yollarından birini seçebilirler, ihraç ettikleri menkul kıymetleri, doğrudan birincil…

Sermaye Piyasası Nedir ?

Finansal piyasanın bir bölümünü oluşturan sermaye piyasasını uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı ve menkul kıymetlerin el değiştirdiği piyasalar olarak tanımlayabiliriz. Para ve sermaye piyasaları genelde zaman bakımından birbirlerinden ayrılsa da, aşağıda verilen faktörler bu piyasaları birbirinden ayırmada etkili olmaktadır. Sermaye piyasasına genellikle uzun vadeli sabit yatırımların finansmanı ile çalışma sermayesinin süreklilik gösteren kısmının…