16 Belge Sermaye Piyasası

Para Piyasası ile Sermaye Piyasası Arasındaki ilişkiler

  Geniş anlamdaki sermaye piyasası kavramına para piyasası da dahil olmaktadır. Bu durumda gerek kredi arzı, gerekse kredi talebi para piyasasından sermaye piyasasına ya da sermaye piyasasından para piyasasına kolayca kayabilir. Faiz haddi iki piyasa arasındaki fon akımını ayarlayan bir düzenleyici olmaktadır. Fon arz edenler, kendi yatırım politikalarını ve elde etmeyi umdukları gelire bağlı olarak…

Menkul Kıymetler Borsalarının Ekonomik İşlevleri

Menkul kıymetler borsasının ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevleri şu şekilde sıralanmaktadır:                                                                                    a) Likidite Sağlama İşlevi Daha önce ihraç edilmiş menkul kıymetler için sürekli bir pazar oluşmasını sağlar. Her menkul kıymeti her an almak veya satmak mümkün olacağından, menkul kıymetin pazarlanabilirliği yani likiditesi sağlanmış olur. Bu ortamda mali varlıklar yatırımcılar arasında kolaylıkla ve en…

Sermaye Piyasasından Fon Talep Edenler

  a). İşletmeler Her yıl ülkemizde kurulan anonim şirketlerin sayısında önemli gelişmeler olmaktadır. Anonim şirketlerin sayısının artması, bir yandan da mevcut işletmelerin büyümesi dolayısıyla bu işletmelerin finansman sorunlarının büyük boyutlar kazanarak sermaye piyasasına yönelme eğiliminde oldukları bir gerçektir. Ülkemizde özellikle 1970’lerden sonra işletmeler sermaye piyasasına başvurarak uzun vadeli fon gereksinimlerini karşılamaya yönelmişlerdir. İşletmeler uzun vadeli…

Menkul Kıymet Borsaları

Ekonomide fon arz edenler ile fon talep edenler arasındaki köprü görevi üstlenen finansal kurumlardan biri de borsalardır. Borsalar finansal kurum olmanın yanında finansal piyasalara işlerlik kazandırmaktadırlar. Faaliyet alanlarına göre borsalar değişiklik göstermektedir. Ancak bütün borsaların temel işlevi arz ve talep arasındaki dengeye bağlı olarak işleme tabi olan kıymetin piyasa fiyatının belirlenmesidir. Menkul kıymetler borsalarında yapılan…

Sermaye Piyasalarının Tarihi

Osmanlı Dönemi : Avrupa’da yaşanan sanayi devrimi ve sömürgecilik hareketleri büyük anonim şirketimin ortaya çıkmasına ve bunların halka açılmasına yol açtığında Türkiye’de yaşayan yabancı tacirler ve azınlıklar bu şirketlerin tahvil ve hisse senetleriyle ilgilenmeye başlamışlardır. O dönemde, tedavülde altın para olması, kambiyo kontrolünün bulunmaması ve kapitülasyonların sağladığı serbesti sayesinde bu kişiler dışarıya para çıkartarak alım-satım…

Sermaye Piyasası Kurumlarında Yönetim Yaklaşımları

Avrupa Sermaye piyasası oluşumu ile birlikte meydana gelen değişmeler her yönü ile etkili olmaktadır. Piyasalarda, finansal araçlarda, ürün ve hizmetlerde, yatırımcı ve fon kullananlar ile sermaye piyasası kurumlan arasındaki ilişkiler yeniden şekillenmektedir. Bu ilişkiler ve yeniden şekillenmeler doğal olarak sermaye piyasası kurumlarının rekabet çevresini de yenilemekte ve değiştirmektedir. Bu nedenle menkul kıymet piyasalarında rekabetin de…

Ekonomik Kalkınmada Sermaye Piyasasının Önemi

  Sermaye piyasasının önemi, ülke ekonomisi bakımından, tek başına ekonomiye yararlı olamayan küçük tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak, damlalardan göller meydana getirmesinde ve büyük yatırımlara dönüşmesindendir. Sermaye piyasası, az gelişmiş ülkelerdeki yurtiçi tasarruf açığının kapanmasına yardımcı olabilir. Sermaye piyasası tasarruf sahipleri ile orta ve uzun vadeli fon talep eden kuruluşlar arasında direkt ilişki ve iletişim kurulmasına,…

Sermaye Piyasası ve Bankalar

  Sermaye piyasası ile para piyasası firmaların fon ihtiyacını karşılamak bakımından paralel bir fonksiyona sahiptir. Bu sebeple gelişmiş sermaye piyasalarında bankalar, piyasanın aktif aracı kurumları arasında sayılır. Bankaların sermaye piyasasındaki faaliyeti yatırım ve kalkınma bankaları ile ticaret ve mevduat bankaları olmak üzere iki kategoride toplanır. Ancak, mevduat veya ticaret bankacılığının sadece para piyasasında faaliyet gösteren…

Sermaye Piyasasında Fon Sunumu ve Kullanımına Aracılık Eden Kurumlar

  Burada ülkemiz sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, özelleştirme idaresi başkanlığı, özel finans kurumları ve aracı kurumlar incelenecektir. a) Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye…

Sermaye Piyasasına Fon Sunanlar

  Sermaye piyasasının varlığı, fon gereksinimi duyan kişilere uygun şartlarda ve miktarda fon temininde rol oynadığı gibi, tasarruf sahiplerinin fonlarının değerlendirilmesinde de önemli bir unsur olmaktadır. Ülkemizde sermaye piyasasına önemli ölçüde fonu kişiler ve işletmeler sunmaktadır. Bununla birlikte, bankalar, sigorta işletmeleri ve devletin sosyal güvenlik kurumları da sermaye piyasasına önemli ölçüde fon sunmaktadır.   a)Kişiler…