71 Belge Gramer

The Gerund and The Infinitive

1. Bazı filler gerund alır; Appreciate: takdir etm. Avoid: kaçınmak, Can’t help: kendini tutamamak Can’t stand: tahammül edememek, Dislike: don’t like Enjoy: like Continue: to go on Finish: to end Give up: vaz geçmek, Imagine : gözünde canlanmak, Look forward to: can atmak, Mind: aldırmak, dikkat etm. Object to: karşı çıkmak, itiraz etm. Practise: pratik…

Should/Must – Advanced

Should be V ing   Olumlu Cümle  (+) Özne     +  should  be Fiil ing + Nesne Subject  + should be Fiil ing + Object I     should be working  hard hard.         You      should be learning well.                        We        should             be thinking of this problem They should be going                He         should be teaching them. She…

There To Be – Advanced

  There (To Be)    İleri Kullanımı Geçmiş Zaman Simple Past  vardı- yoktu There Was/were There was a serious problem but we solved it. Were there many people at the meeting?   Geçmiş Zaman Süreklilik  Past Cont. -Bulunuyordu, There Was/were being During the time of Handrianus, there was being a door here. How many windows were…

Neither/So

Neither So KULLANIMI Neither ve So cümlenin yardımcı fiili ile kullanılır ve görüşe veya duruma katılıp katılamadığımızı belirtiriz. Olumsuz katılım Neither ile beraber olur, olumlu katılım ise So ile yapılır. Örnekler -olumlu şekilde I am ill. So am I You were at home. So I was He will be a doctor. So will she She…

Question Tags

Quetion Tags KULLANIMI Soru ekleri bir cümlenin onayını dinleyenden almak için yapılır. Cümle olumlu ise, eki olumsuz olur ama dinleyen den beklenen cevap ise olumlu onaydır. Cümle olumsuz ise, eki olumlu olur ama dinleyen den beklenen cevap ise olumsuz onaydır. Örnekler 1 I am ill, aren’t I?                                               Yes you are You were at home,…

Modals – Could / Able To

Modals “Ability“   The Past The Present The Future + I could speak English I can speak English     İngilizce konuşabildim İngilizce konuşabilirim   – I could not speak English I can not speak English     İngilizce konuşabilemedim İngilizce konuşamam   ? Could you speak English? Can you speak English?     İngilizce…

Modals-Should

Olumlu Cümle  (+) Özne     +  should  Fiil + Nesne Subject  + should Verb + Object I                        should            work    hard                 You                  should            learn    well                  We                   should            come   together          They                should             drive    faster              He                    should            tell       us        She       should           …

“Going To” Future Tense – Past

Kullanımı? Aldığımız ve yapacak olduğumuz ama yapmadığımız gelecekle ilgili kararlarımızda kullanılır.? Kesin yapılacak olan ama yapılmayan gelecekle ilgili niyetlerde. Olumlu Cümle  (+)Özne +was were going to+ FiiI+ Nesne + Zaman İfadesiSubject +was, were going to+Verb+ Object + Time ExpressionI        was going to phone her tommorrow.You  were  going to come here tommorrowWe   were   going to visit them tommorrowThey…

“Going To” Future Tense

Kullanımı ØAldığımız ve yapacağımız gelecekle ilgili kararlarımızda kullanılır. ØKesin yapılacak gelecekle ilgili niyetlerde. Olumlu Cümle  (+) Özne +am,is are going to+ FiiI+ Nesne + Zaman İfadesi Subject +am,is,are going to+Verb+ Object + Time Expression I        am          going to work hard tomorrow. You  are            going to go there next week. We   are            going to…

So – Such

So sıfat ve zarfla birlikte ama isim olmadan kullanılır. Zeynep is so clever.You drive so fast.He is so silly.She is so beautiful.They are so rich.   Such a/ an  bir sıfat ve tekil olan isimin önüne gelir. Such bir sıfat ve çoğul olan sayılan isimin ve sayılamayan isimin önüne gelir. Zeynep is such a clever…