71 Belge Gramer

İngiliz Alfabesi Ve Okunuşu

İngiliz Alfabesi26 harften oluşur..Aslında alfabe de 45 harf olmalıdır… A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.ZÇ, Ö,  η(NG),  θ(TH),  HARFLERİ ALFABEDE YOKTUR AMA TELAFFUZDA VARDIR. C-a.o.u.l.c=K okunurCan – cold – cut – clean- succesfulC- e, i, y = S okunurCell- civil – Cyprus Ch= Ç olarak okunurchair – chalk – chimney – cheapChat – China – Chinese Sh= Ş olarak okunurShow…

Adverbs

Sıfatlar isimlerin nitelik ve niceliklerini açıklarken, zarflar ise fiillerin durumunu açıklar. Regular adverbs – (Düzenli zarflar) Adjective                                              Adverb Slow                My car is slow.             slowly               I drive slowly. Careful                                                 carefully Beautiful                                               beautifully Careless                                               carelessly Noisy                                                   noisily Regular                                     regularly Irregular adverbs – (Düzensiz zarflar) Adjective                                 …

Passive Voice

Passive Voice KULLANIMI nPasif (Edilgen) cümle, eylemi yapan belli olmadığı veya önemli olmadığı zaman kullanılır. nPasif cümleler geçmiş, şimdi ve gelecek cümle grupları için 9 adettir. nAyrıca Modals pasif cümlelerde vardır.  The Simple Present-Geniş Zaman Aktif Cümle Pasif Cümle Olumlu Cümle I clean the room Olumlu Cümle The room is cleaned Olumsuz Cümle  I don’t…

Modals – Have To

Modal obligationKullanımı Yapma zorunluluğu olan eylemler için kullanılır.   Olumlu Cümle  (+) Özne     +  have/has to  Fiil + Nesne Subject  + have/has to Verb + Object I           have to            work    better.             You                  have to            work    carefully.         We                  have to            work   together.         They    have to           …

The Gerund and The Infinitive

1. Bazı filler gerund alır; Appreciate: takdir etm. Avoid: kaçınmak, Can’t help: kendini tutamamak Can’t stand: tahammül edememek, Dislike: don’t like Enjoy: like Continue: to go on Finish: to end Give up: vaz geçmek, Imagine : gözünde canlanmak, Look forward to: can atmak, Mind: aldırmak, dikkat etm. Object to: karşı çıkmak, itiraz etm. Practise: pratik…

Should/Must – Advanced

Should be V ing   Olumlu Cümle  (+) Özne     +  should  be Fiil ing + Nesne Subject  + should be Fiil ing + Object I     should be working  hard hard.         You      should be learning well.                        We        should             be thinking of this problem They should be going                He         should be teaching them. She…

There To Be – Advanced

  There (To Be)    İleri Kullanımı Geçmiş Zaman Simple Past  vardı- yoktu There Was/were There was a serious problem but we solved it. Were there many people at the meeting?   Geçmiş Zaman Süreklilik  Past Cont. -Bulunuyordu, There Was/were being During the time of Handrianus, there was being a door here. How many windows were…

Neither/So

Neither So KULLANIMI Neither ve So cümlenin yardımcı fiili ile kullanılır ve görüşe veya duruma katılıp katılamadığımızı belirtiriz. Olumsuz katılım Neither ile beraber olur, olumlu katılım ise So ile yapılır. Örnekler -olumlu şekilde I am ill. So am I You were at home. So I was He will be a doctor. So will she She…

Question Tags

Quetion Tags KULLANIMI Soru ekleri bir cümlenin onayını dinleyenden almak için yapılır. Cümle olumlu ise, eki olumsuz olur ama dinleyen den beklenen cevap ise olumlu onaydır. Cümle olumsuz ise, eki olumlu olur ama dinleyen den beklenen cevap ise olumsuz onaydır. Örnekler 1 I am ill, aren’t I?                                               Yes you are You were at home,…

Modals – Could / Able To

Modals “Ability“   The Past The Present The Future + I could speak English I can speak English     İngilizce konuşabildim İngilizce konuşabilirim   – I could not speak English I can not speak English     İngilizce konuşabilemedim İngilizce konuşamam   ? Could you speak English? Can you speak English?     İngilizce…