İş Kazası Bildirimi Dilekçesi

(Not 1: 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77 :…İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

(Not 2: Sosyal Sigortalar Kanunu 27. maddesi: İş Kazasını Bildirme: İşveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirime örneği Kurumca hazırlanan haber verme kâğıtları doldurulup verilerek yapılır.

İşverenin kasden veya ağır ihmali neticesi iş kazasının bu madde gereğince Kuruma zamanında bildirilmemesinden veya haber verme kâğıdında yazılı bilginin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan Kurum zararalarından işveren sorumludur.

Birinci fıkrada yazılı süre içinde Kuruma bildirilmeyen iş kazası dolayısiyle, bildirme tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalr Kurumca ödenmez. (Sn. Tülay Akkoyunlu’nun katkısıyla))

Tarih:

Sayı:

Konu: İş Kazası Bildirimi Hakkında

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

____________ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

____________

 

____________________adresinde kurulu, Müdürlüğünüzde ______________ sayılı dosyada işlem gören ___________________ Ünvanlı işyerimizde ____/___/_____ tarihinde meydana gelen iş kazısına ilişkin "İşyeri Kaza Bildirim Formu" düzenlenerek ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

 

EKLER: Bir adet İşyeri Kaza Bildirim Formu

İŞVERENİN VEYA VEKİLİN

ADI VE SOYADI

İMZA

 

belgesi-1872

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin