Kayıt Dışı Ekonominin Olumlu Etkileri Nelerdir?

 Kaçakçılığın olduğu durumda GSMH seviyesinin daha yüksek olması başlıca İki sebebe dayandırılmıştır. Bunlardan ilki, kaçakçılığın olduğu durumda ücret ödemelerinden vergi kesilmeyeceği için emek talebinin emek fiyatına esnekliğinin Yüksek olduğu varsayımı altında, emek talebinin artacağıdır yani kayıt dışı ekonomi İstihdamı artıracaktır. Çünkü,işverenler daha düşük işçilik maliyetleriyle karşılaşacaklar işçilerin ise reel ücretleri artacaktır. İkincisi ve daha da önemli olanı ise, GSMH’ nin kendi başına tüketim düzeyinden etkileneceği ve tüketimin artmasıyla çarpanın etkisiyle GSMH seviyesinin yükseleceğidir(1). Vergi kaçakçılığı vergiye tabi geliri azaltmak suretiyle fiili vergi oranında düşüş yaratır. Bu düşüş vergi kaçıranların kullanılabilir gelirini artırır. Bu durumda ekonomide kullanılmayan yani atıl kapasite varsa marjinal tüketim eğilimine de bağlı olarak tüketim mallarına talep artacak, dolayısıyla yatırım mallarına olan talep seviyesi yükselecek ve sonuçta yatırımların artmasıyla milli gelir seviyesi yükselecektir. (1) YILMAZ, Gülay; Yer altı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybının Hesabı İle İlgili Yaklaşımlar ve Türkiye’de Yer altı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybı, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi Özel Sayı Prof. Dr. Halil Nadaroğlu’na Armağan, Yıl: 1998, Cilt:XIV, Sayı: 1, s. 486. Kişi ve kurumlar, vergiyi oto-finansman yöntemi olarak kullanarak büyümelerini sürdürebilmektedirler. Ekonomik büyümenin öncelikli tercih olduğu bir ülkede; eğer alınan vergilerle devlet tarafından gerçekleştirilen büyüme oranı, bu vergiler kişilerin elinde kalsaydı sağlanacak büyümeden daha düşük ise, kayıt dışı çalışmanın olumlu sonuçlar yarattığı ileri sürülebilir. Aynı zamanda, kayıt dışı çalışan ekonomik birimlerin kayıtlı ekonomik birimler karşısındaki rekabet avantajı ve hareket yeteneği dikkate alınırsa ekonomik büyümenin ivmesi iyice artacaktır. Kayıt dışının yararları arasında sayılan bir diğer özellikte kayıt dışılığın toplumda sosyal patlamaları engelliyeceği yolundaki görüştür bu görüşe göre mükellefler ağır bir vergi yükü altında ezilmektedirler, dolayısıyla hayatiyetlerinin devamı açısından vergi kaçırmak zorunda kalmaktadırlar böyle bir durumda devletin vergi gelirlerinde azalma olmakta fakat sosyal patlamalar da engellenmektedir ve buna ilave olarak ta ekonomiye canlılık getirmekte resesyon ve depresyon görülmemektedir.

belgesi-2377

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin