Michael Faraday

 Fraday’ın babası Ingiltere’nin kuzeyinden 1791 başında Newington
köyüne iş aramak amacıyla gelmiş bir demirci idi. Annesi Faraday’ın
zorluklarla dolu çocukluk döneminde ona duygusal yönden büyük destek
olmuş, sakin ve akıllı bir köylü kadındı.Babaları çoğu zaman hasta
olan ve iş bulmakta zorluk çeken Faraday ve üç kardeşinin çocukluğu
yarı aç yarı tok geçti. Aile Sandemancılar adlı küçük bir hıristiyan
tarikatının üyesiydi.Faraday yaşamı boyunca bu inançtan güç almış, doğayı algılama ve
yorumlamada bu inancın etkisi altında kalmıştır. Faraday çok yetersiz
bir eğitim gördü. Bütün eğitimi kilisenin pazar okulu’nda öğrendiği
okuma yazma ve biraz hesaptan ibaretti. Küçük yaşta gazete dağıtıcısı
olarak çalışmaya başladı. 14 yaşında çiftci çıragı oldu. Ciltlenmek
üzere getirilen kitapları okuyarak bilgisini genişletmeye başladı.
Encyclopedia Brtanica’nın üçüncü baskısındaki elektrik maddesinden
özellikle etkilendi. Eski şişeler ve hurda parçalardan yaptığı basit
bir elektrostatik üreteçten yararlanarak deneyler yapmaya başladı.
Gene kendi yaptığı zayıf bir Volta pilini kullanarak elektrokimya
deneyleri gerçekleştrdi.

Londra’daki Kraliyet Enstütüsü’nde Sir Humphrey Davy tarafından
verilen kimya konferansları için bir bilet elde etmesi Faraday’ın
yaşamında dönüm noktası oldu. Konferanslarda tutduğu notları
ciltleyerek iş isteyen bir mektupla birlikte Davy’ye gönderdi. Bir
süre sonra laboratuvara yardımcı olarak giren Faraday, kimyayı çağının
en büyük deneysel kimyacılarından biri olan Davy’nin yanında öğrenmek
fırsatını elde etmiş oldu. 1820’de Faraday, Davy’nin yanından
yardımcılık görevinden ayrıldı. Hans Christian Orsted, 1820’de bir
telden geçen elektrik akımının tel çevresinde bir magnetik alan
oluşturduğunu bulmuştu. Fransız fizikci Andre Marie Ampere tel
çevresinde oluşan magnetik kuvvetin dairesel olduğunu gerçektede tel
çevresinde bir magnetik silindir oluştuğunu gösterdi. Ve bu buluşun
önemini ilk kavrayan Faraday oldu.

Soyutlanmış bir magnetik kutup elde edilebilir ve akım taşıyan bir
telin yakınına konursa telin çevresinde sürekli olarak bir dönme
hareketi yapması gerekecekti. Faraday üstün yeteneği ve deneysel
çalışmadaki ustalığıyla bu görüşü doğrulayan bir aygıt yapmayı
başardı. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bu aygıt ilk
elektrik motoru idi. Faraday bu deneyleri gerçekleştrip sonuçlarını


bilim dünyasına sunarken elektriğin farklı biçimlerde ortaya çıkan
türlerinin niteliği konusunda kuşkular belirdi. Elektrikli yılan
balığının ve öteki elektrikli balıkların saldığı, bir elektrostatik
üretecin verdiği bir pilden yada elektromagnetik üreteçten elde edilen
elektrik akışkanları birbirinin aynı mıydı? Yoksa bunlar farklı
yasalara uyan farklı akışkanlar mıydı? Faraday araştırmalarını
derinleştirince iki önemli buluş gerçekleştirdi.

Elektriksel kuvvet kimyasal molekülleri, o güne değin sanıldığı gibi
uzaktan etkileyerek ayrıştırmıyordu, moleküllerin ayrışması iletken
bir sıvı ortamdan akım geçmesiyle ortaya çıkıyordu. Bu akım bir pilin
kutuplarından gelsede, yada örneğin havaya boşalıyor olsada böyleydi.
Ikinci olarak ayrışan madde miktarı çözeltiden geçen elektrik
miktarına dorudan bağımlıydı. Bu bulgular Faraday ‘ı yeni bir
elektrokimya kuramı oluşturmaya yöneltti. Buna göre elektriksel
kuvvet, molekülleri bir gerilme durumuna sokuyordu. 1839’da elektriğe
ilişkin yeni ve genel bir kuram geliştirdi. Elektrik madde içinde
gerilmeler olmasına yol açar. Bu gerilmeler hızla ortadan
kalkabiliyorsa gerilmenin ard arda ve periyodik bir biçimde hızla
oluşması bir dalga hareketi gibi madde içinde ilerler. Böyle maddelere
iletken adı verilir.

Yalıtkanlar ise parçacıklarını yerlerinden koparmak için çok yüksek
değerde gerilmeler gerektiren maddelerdir. Sekiz yıl boyunca aralıksız
süren deneysel ve kuramsal çalışmaların sonunda 1839’da sağlığı
bozulan Faraday bunu izleyen altı yıl boyunca yaratıcı bir etkinlik
gösteremedi. Araştırmalarına ancak 1845’te yeniden başlayabildi.
1855’ten sonra Faraday’ın zihinsel gücü azalmaya başladı.Ara sıra
deneysel çalışmalar yaptığı oluyordu. Kraliçe Victoria bilime büyük
katkılarını göz önüne alarak Faraday’a Hampton Court’ta bir ev
bağışladı
belgesi-567

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin