Parasitolojinin Amacı

Öğrencilerin Öğrenmesi Beklenilen Noktalar

1.Parazitler anlatılırken, parazitizmin özünü anlamak.

2.Parazitolojide kullanılan terimler (terminoloji) ile
aşina olmak
3.Taxanomic şemaları kullanarak parazitleri
sınıflandırmak
4.Hedeflenen paraziti bilimsel (genus-cins, species-
tür) ve halk arasındaki adı ile tanımak,
patalojisini, ekonomik etkisini ve kullanılan
ilaçlara cevabını öğrenmek.
5.Her parazit için asıl konakçıyı yada konakçı
gurubunu bilmek. Hedeflenen parazitin hangi konakçı
yada konakçıları etkilediğini öğrenmek.
6.Aksidental (kaza ile oluşan parazitlik) yada
rezervuar (kaynak) parazitliğin anlamlarını ve
bunların önemini öğrenmek.
7.Her parazitin, tür veya aile olarak asıl konakçı ve
hedef konakçılarını öğrenmek
8.Parazitlerin konakçı spektrumunu (konak olarak
seçtikleri hayvan türlerinin neler olduğunu) öğrenmek
9.Aksidental (kaza sonu) konakçı ve rezervuar (kaynak)
konakçı anlamlarını ve bunların etkilerinin neler
olduğunu öğrenmek.
10.Parazit yayılmasındaki rotaları (bulaşma yolları)
anlamak ve tanımlayabilmek.
oDirek bulaşma, başka bir konakçı kullanmadan oluşan
yayılma (bulaşma)
oBiolojik (gelişme olan – developmental) arakonakçı
(intermediate hosts), yada vektörler kullanarak,
biolojik yada mekanik
oParatenic konakçı (gelişme olmayan –
nondevelopmental) yada taşımacı konakçı (transport
hosts).
11.Parazit türlerinin dağılımını (ülke ve dünyada)
anlamak:
oParazitler cosmopolitan (birden fazla kaynaktan
köken alan) yada universal (tüm dünyaya yayılan)
oCoğrafik yapı yada vektör dağılımına bağlı olarak
belli bölgelerle sınırlanmış
oMevsimsel değişilerden etkilenme durumları
12.Görülen paraziti tanımak ve teşhis etmek.:
oTeşhis için uygun morfolojik karakterlerini
kullanarak
oParazitin hayat siklusundaki evreleri, yumurtası,
kisti , larvası gibi tanıyarak.
oLaboratuvar tekniklerini kullanarak örnekte paraziti
bularak
oParazitin yerleştiği konakçıyı, konakçının hangi
organ veya doku kısmına yerleştiğini bilerek
tahmini teşhis yapabilmek.
13.Parazitlerin hedef konakçılardaki asıl enfeksiyon
bölgelerini, bu bölgelere hangi göç yolları ile
ulaştıklarını öğrenip açıklayabilmek.
14.Klinikpatoloji semptomlarına (belirtilere)
gözlemleyerek patofizyolojik ve immunolojik
cevapları açıklayabilmek. Bu sayede konakçının asıl
konakçımı yoksa aksidental konakçı mı olduğunu
açıklamak.
15.Anti paraziter ilaçları bilmek:
oKimyasal (chemical) sınıfı
oEtki genişliği (spectrum) hangi parazitleri
etkilediği
oHedef parazitin hangisi olduğu
oİlacın paraziti nasıl (hangi yolla) etkilediği
oİlacın etkili, yeterli dozları
oHangi yolla kullanılması gerektiği (IM, SC, IV,
oral, vb )
oGüvenliği (Terapötik endeksi)
oİlacın kullanılmaması gereken (kontraendike-
contraindication) durumlar
oTavsiye edilen özel uygulama proğramı
16.Konakçı hayvanların ve çevrelerinin parazitlerden
nasıl arındırılacağı konusunda tavsiye edilen
kontrol ölçülerini detayları ile bilmek.
17.Paraziter zoonozların halk sağlığındaki önemini
anlamak.

belgesi-158

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin