Protista Alemi

 

protista alemi

 

Rhizopoda :Kök ayaklılar:(Amipler)

protista alemi

 

1-Belirgin şekilleri yoktur.

2-Serbest ve parazit olanları vardır.

3-Beslenme ve hareketlerini pseudopod (yalancı ayak) denen sitoplazmik uzantılarla yaparlar.

4-Tatlı suda yaşayanlarda kontraktil koful bulunur. Kontraktil koful hücreye giren fazla suyu ve çözünmüş metabolik  artıkları   hücrenin  dışına atar.

5-Bölünerek (Amitozla) çoğalırlar.

6-Beslenme bütün hücre yüzeyi  ile gerçekleştirilir.

7-Madde alınımı ve dışa verilmesi difüzyon,osmoz ve Endositozla-Ekzositozla gerçekleştirilir.

Flagellata:Kamçılılar: (Euglena)
protista alemi


1-Tatlı sularda yaşarlar.

2-Kontraktil kofulları vardır

3-Beslenme ve hareketlerini kamçılarıyla  yaparlar.

4-Kloroplast taşırlar.(Hem ototrof hem hetotrof beslenirler.)

5-Işığı algılayan göz lekesi sayesinde ışıklı ortamlara doğru hareket ederler.

6-Üremeleri  amitozla gerçekleşir.

7-Besinlerini  hücre ağzıyla alırlar.
Cilliata:Silliler(Paramecıum)
protista alemi

1-Tatlı sularda

2-Kontraktil kofulları vardır.

3-Beslenmelerini ve hareketlerini sillerle  yaparlar.

4-Hücre zarı pelikula denen sert yapıdan oluşmuştur. Pelikulada hareket organeli siller ve korunma organelleri trikositler bulunur.

5-Pelikula hücreye şekil ve dayanıklılık verir.

6-Besinlerin alınımı hücre ağzı ile sindirim artıklarının atılımı ise hücre anüsüyle olur.

7-İki nucleus taşırlar

a)Macronucleus:Metabolizmadan (Beslenme,hareket,solunum,boşaltım ,eşeysiz üreme vb.)

b)Micronucleus: Eşeyli üremede görev alır.

8-Üremeleri    a)eşeysiz:Amitozla

b)eşeyli:Konjugasyonla  gerçekleşir.

9-Dış uyarıları algılar ve yön değiştirerek tepki verirler.(Hücrede ön ve arka kavramı gelişmiştir.)

Parameciumda konjugasyon

1-Farklı özellikteki iki parameciunm yan yana gelirler

2-Aralarında sitoplazmik köprü (Plasmodezma) kurulur

3-Makronucleus ortadan kalkar

4-Mikronucleuslar mayoz geçirerek 4 tane haploid nucleus oluşturur

5-4 nucleustan 3 tanesi ortadan kalkar

6-Kalan tek haploid nucleus mitozla iki nucleus oluşturur

7-Bu nucleuslardan biri kalıcı diğeri göçücü nucleustur

8-İki hücrenin göçücü nucleusları karşılıklı değiştirilir

9-Kalıcı nucleusla diğer hücreden gelen göçücü nukleuslar birleşerek diploid tek nucleus oluşur.

10-Oluşan diploid nukleus ard arda 3 mitoz geçirerek 8 nucleus oluşturur

11-Her bir hücre 2 sitokinez geçirerek 4 hücre oluşturur

12-Oluşan hücrelere nucleuslar ikişer ikişer dağılır

13-Konjugasyon yapan iki parameciumdan toplam 8 paramecium oluşur
protista alemi

Sporozooa: Sporlular: (Plazmodium)

1-Parazit yaşarlar.

2-Üremeleri sporla olur.(Metagenez görülür:Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini ardışık takip etmesidir.)

3-Hareket organelleri yoktur.(amoboid  hareket ederler.)

4-Besinlerini hazır aldıklarından besin kofuluları bulunmaz.

5-Hayvansal organizmaların vücudunda yaşadıklarından kontraktil koful taşımazlar.
protista alemi
Sporozooalardan Plasmodium malarıada hayat devri

1-Qanofel sokması ile sporozoitler (2n) insan kanına geçer

2-Alyuvarlar içine geçerek şizonta dönüşürler

3-Şizont çoğa bölünerek (Şizogoni) merezoitleri oluşturur

4-Alyuvarların parçalanması ile merezoitler ve toksinleri kana karışır.

(Sıtma nöbetleri bu esnada görülür)

5-Merezoitler ya yeni alyuvarlara girer, yada gametositlere dönüşür

6-Anofelin bu insanın kanını emmesi ile gametositler anofelin barsağına geçer

7-Gametositler(n) burada  ovumu(n) ve mitoz geçirerek 4-8 sperm(n)  haline gelirler

8-Oluşan spermler ovumu barsak boşluğunda döller ve zigot(2n) meydana gelir

9-Ameboid hareket eden zigot barsak epitelini delerek barsak kaslarına yerleşir

10-Zigot burada mayoz geçirir ve ardından çoğa bölünerek (Sporogoni) sporozoitleri oluşturur

11-Sporozoitler dolaşım sıvısı ile  tükürük bezlerine taşınır ve döngü tamamlanır.
Not: Plasmodium malariada baskın döl haploidtir.Diploid aşama sadece zigot evresine indirgenmiştir.


belgesi-532

Gelen Popüler Aramalar:

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin