Suzuki Çapraz Kenetlenme Reaksiyonu

1979 yılında, A. Suzuki ve N. Miyaura 1-alkenilboranlar ile aril halojenürlerin paladyum katalizörü varlığında tepkimeye girmeleri sonucu stereoseçici olarak arillenmiş (E)-alkenlerin sentezlendiğini buldular.1 Gerçek Suzuki tepkimesi paladyum kataliziyle bir aril boronik asit ile bir arilhalojenürün kenetlenmesidir.2 Fakat son zamanlardaki bilimsel gelişmelere paralel olarak bu yöntemin uygulama alanı muazzam bir şekilde genişledi. Bu nedenle “Suzuki Coupling” kavramı artık aynı zamanda alkil, alkenil, aril, allil ve alkinil gruplarını da içeriyor.2,3

 

 

“Suzuki Coupling” metodunun diğer kenetlenme (coupling) reaksiyonlarına göre bir takım avantajları var. Suzuki tepkimesi yumuşak şartlarda gerçekleşir ve çeşitli fonksiyonel gruplara uygulanabilir. Başlangıçtaki organobor bileşiklerinin oluşumu ve kullanımı genellikle diğer organometallere oranla daha kolaydır. Ayrıca borun suda çözünebilen yan ürünleri diğer metallerin, özellikle kalayın, yan ürünlerine oranla daha kolay ayrılabilir ve daha az zehirlidir.3 Diğer bir önemli avantaj ise “Suzuki Coupling” tepkimeleri, sterik engelli aromatik halkalarla kuşatılmış durumda olsalar bile, genellikle yüksek verimle gerçekleşir.4

 

Mekanizma:

 

 

 

 

 

 

Suzuki çapraz kenetlenme tepkimesinin mekanizması diğer çapraz kenetlenme tepkimelerinin katalitik döngüsüne benzer ve dört belirgin basamaktan oluşur.1 Bunlar sırasıyla yükseltgen katılma2, metatez, transmetalleme1 ve indirgen ayrılma basamaklarıdır.2 Yükseltgen katılma basamağında Pd(0) türleri organik halojenür ile Pd(II) oluşturacak şekilde yükseltgenir.1 Bu aynı zamanda reaksiyonun hız belirleyici basamağıdır.5 Sonra Paladyuma bağlı anyon eklenen bazın anyonu ile değişir (metatez). Daha sonra Pd(II) ile alkilborat kompleksi arasında transmetalletme gerçekleşir. Son olarak da C-C sigma bağının indirgen ayrılmasıyla yeniden Pd(0) elde edilir.1 Transmetalleme basamağında kullanılan bazın kesin rolü ve etkisi belirsizliğini koruması karşın, transmetallemenin baz vasıtasıyla elde edilen ve serbest boronik asitten daha elektrofilik olan dört koordinasyonlu borat anyonu ile kolaylaştığı düşünülmektedir.6

Kaynak: 1) Strategic Applications of Named Reactions in Organic Synthesis — L. Kürti, B. Czako — 2005 — Elsevier Inc. — page 448
belgesi-2295

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin