54 Belge Kimya

Gıdalarda Atomik Absorbsiyon Yöntemi ile Mineral Tayini

    01. Sodyum (Na) Analizi    01.01. Yöntemin Prensibi   Gıda örneklerindeki organik kısım, kuru yakma yöntemi ile kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımı ile tamamen yakılır. Geriye kalan inorganik kısımda mineral aranması yapılır.     01. 02. Kullanılan Kimyasallar   NaCl : 10 g NaCl (Merck 1.06404 ) tuzu etüvde 70-80ºC’da…

Buchwald-Hartwig Çapraz Kenetlenme Reaksiyonu

Aril halojenürler veya triflorometansulfonatlar ve aminler (1o ve 2o alifatik veya aromatik aminler, imidler, sulfonamidler, sulfoksiminler) arasında veya aril halojenürler veya türevleri ve alkoller (alifatik alkoller ve fenoller) arasında stokiometrik oranlarda baz varlığında gerçekleşen doğrudan Pd katalizli C-N ve C-O bağı oluşumuna Buchwald-Hartwig çapraz kenetlenmesi denir. Bu kenetlenme modeli hem molekül içi hem de moleküller…

Altın

Formülü: Au Sertliği: 2,5 – 3 Yoğunluğu:15 – 19 Kristal sistemi: Kübik sistemde kristallenir. Bulunuş şekli: Bazen tel halinde, lifsel plaka ve pul pul olarak bulunur. Rengi ve çizgi rengi: Parlak sarı ve sarı metalik, veya yeşilimtrak sarı. Çizgi rengi aynıdır. Tanıma özellikleri: Üfleçte erir, kral suyunda soğukta çözünür. Dövülebilir,levha ve tel haline getirilebilir. Madensel…

Gazlı İçeceklerde Karbondioksit Tayini

  01. Yöntemin Prensibi   Numuneye eklenen NaOH çözeltisinin bir kısmının CO2 ile bağlanarak Na2CO3 formuna dönüşmesi ve arta kalan NaOH miktarının tespiti ilkesine dayanır.     02. Kullanılan Kimyasallar   Ayarlı 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi(NaOH) Ayarlı 0,1 N hidroklorik asit çözeltisi (HCl) %2 ’lik alkolde timolftalein çözeltisi % 15’lik baryum klorür çözeltisi (BaCl2):…

Baharatlarda Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini

Baharatlarda Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini   01. Yöntemin Prensibi   Yöntem örneğin dietil ile ekstraksiyonu sonucu uçucu kısımların uzaklaştırılması ve uçucu olmayan kalıntının kurutularak tartılması ilkesine dayanmaktadır.    02.KullanılanKimyasallar   Susuz dietil eter    03. Deneyin Yapılışı   Homojen hale getirilen deney numunesinden 2 g alınarak kartuşun içerisine yerleştirilir. Hazırlanan kartuş soxhlet aletinin ekstraksiyon tüpünün…

Gıdalarda Kirlilik Tayini

  01. Sütte Kirlilik Tayini    01.01. Yöntemin Prensibi   Süte dışarıdan bulaşmış olabilecek kirliliklerin tespiti ilkesine dayanır.     01.02. Deneyin Yapılışı   Bu deney için standart pamuk diskler kullanılır. Bu diskler 100 ºC ’a ayarlı etüvde yaklaşık 3-4 saat bekletilerek sabit tartıma getirilir. Sabit tartıma getirilen disk desikatöre alınarak soğutulur ve tartım alınır…

Çikolatada Toplam Yağ Tayini

      01.Yöntemin Prensibi   Çikolatada, selülozlar tarafından sarılan kakao yağı ve süt içindeki proteinler tarafından sarılan süt yağı; ısı uygulanarak hidroklorik asit etkisiyle açığa çıkarılır, süzülür, yıkanır ve kurutulur. Petrol eteri ile ekstrakte edilir. Petrol eteri damıtıldıktan sonra kalan yağ kurutulur ve tartılır.   02.Kullanılan Kimyasallar    %25’lik (8 N) Hidroklorik Asit (HCl)…

KURUTMA ve KULLANILAN KURUTUCULAR

    01. Giriş  Organik maddelerin veya bunların organik çözücülerdeki çözeltilerinin sudan uzaklaştırılması olayına kurutma denir. Bu olayı gerçekleştirmek için çeşitli kimyasallar kullanılır. Bu kimyasallara kurutucu maddeler denir. Kurutucular çözeltideki suyu iki şekilde ortamdan uzaklaştırırlar. Kurutucu maddeler ortamdaki suyu zayıf bir bağ ile kristal suyu şeklinde yapılarına bağlarlar. Ortamdaki su ile reaksiyona girerek kurutma işlemini yaparlar. Fakat…

Gıdalarda Kokuşmanın Belirlenmesi

  01. Nessler Reaktifi ile Kokuşmanın (Amonyak) Belirlenmesi    01.01. Yöntemin Prensibi   Kokuşmanı varlığı, amonyağa karşı duyarlı bir reaktif olan Nessler reaktifi ile belirlenir    01.02. Kullanılan Kimyasallar   Nessler reaktifi: 30 g HgCl2 (Merck 1.04419) ve 37 g KI (Merck  1.05051) 250 mL saf suda çözülür. Bu sırada kırmızı renkli HgI çöker. Çökelek…

Gıdalarda Jelatin Aranması

      01. Süt ve Süt Ürünlerinde Jelatin Aranması    01.01. Yöntemin Prensibi   Bu yöntemle süt ve süt ürünlerinde jelatin tayini nitel olarak yapılır. Stokes reaktifi ile reaksiyona giren jelatin süzüldükten sonra pikrik asit çözeltisi ile sarı renkte bir çökelek oluşturur.    01.02. Kullanılan Kimyasallar   Derişik nitrik asit çözeltisi (Merck 1.00456) %2’lik…