Asimetrik Anahtar Algoritmaları

Bu algoritmalara “açık anahtar algoritma­ları” da deniliyor. Anahtarın güvenlik problemi bu algoritma sayesinde çözülü­yor. Çünkü şifreleme için ve şifre çözme için iki ayrı anahtar kullanılıyor. Şifreleme için kullanılan anahtar açık, alenen bili­nen bir anahtar (public key). Ancak şifre çözmede kullanılan anahtar ise gizli (pri-vate key). Gizli anahtar kimseye verilmi­yor. Açık anahtar ise bilakis rahatlıkla herkese dağıtılabiliyor. Her iki anahtar da ne kadar uzun olursa şifrenin kırılma ih­timali o kadar zayıflıyor. Algoritmanın bir kısıtlayıcı yönü fazla CPU işlemi gerektir­mesi. CPU yoğun başka işlerin tamamlan­ması gerektiği zamanlarda ciddi perfor­mans problemlerine sebebiyet verebilir.
Asimetrik anahtar algoritmaları daha çok verinin paylaşılması veya verinin netvvork üzerinde dolaşması gereken ortamlarda veriyi şifreleme amacıyla kulla­nılmakta. Algoritmanın ardında yatan şif­releme mantığına bir örnekle bakalım: Varsayalım bir iş yerinde bu tür bir şifre­leme uygulanmakta. Bu durumda herke­sin kendine ait bir açık ve gizli anahtarı olacaktır. Ayrıca herkes başkalarının açık anahtarlarını da bilecek. Hattâ bu, liste halinde ellerinin altında olacak. Diyelim ki Bay X, Bay Y’ ye bir mesaj göndermek istiyor. Bu durumda X, Y’nin açık anahta­rına listeden bakacak, mesajı Y’nin açık anahtarıyla şifreleyecek ve gönderecek. Mesaj Y’nin eline ulaştığında Y, kendi gizli anahtarını kullanarak mesajı açabi­lecek. Bu, son derece güvenli bir yön­tem. Çünkü Y’nin gizli anahtarı sadece Y’de bulunduğundan başkalarının mesa­jı açması mümkün değil. Tabii Y gizli anahtarını kaybetmediği sürece…
En meşhur asimetrik anahtar algorit­ması Ron Rivest, Adi Shamir ve Len Adleman tarafından tasarlanmış ve i977’de patenti alınmış olan RSA. Algo­ritma, tasarımcılarının ismini taşıyor.
belgesi-709

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin