IQ

lk zeka testlerinin dayand nokta, belirli iler veya test elemanlar üzerindeki performansn ya ile birlikte artt,

ve bu performansn belirli bir ya grubunda yer alan daha zeki kiilerin daha az zeki
kiilerden ayrt etmede kullanlabilecei
varsaymyd. Alfred Binet'in bu prensipten yola
çkarak, hazrlad ilk zeka testi, düük zeka
seviyesindeki çocuklara daha iyi bir eitim
salayabilmek üzere onlar tespit edebilmeyi
amaçlyordu.
 
Binet, bu zeka testlerini öretmenleri tarafndan
ileri ya da geri olarak nitelendirilen ayn yataki
çeitli örenciler üzerinde uygulamaya balad. Eer
bir problem ya da i, ileri olarak nitelenen çocuklar
tarafndan yaplabiliyor ama geri çocuklar tarafndan
yaplamyorsa, bu soru o ya için test maddesi olmaya
uygun kabul ediliyordu, dier durumda ise test maddesi
olarak göz önüne alnmyordu. Bu iin sonunda Binet,
ayn yataki ileri ve geri gruplar ayrt etmek üzere
bir çok sorudan oluan testler elde etmi oldu. 
 Binet testinde, test uygulanan çocuklarn zeka
yalarn göstermek üzere bir say kullanlyordu.
Zeka ya, uygulanan testte ayn puan alan çocuklarn
ortalama yana karlk gelmektedir. Örnein, 10
yandaki bir çocuk testten 45 puan aldysa, ve bu
puan 8 yandaki çocuklarn ortalama puanna karlk
geliyorsa, bu durumda bu çocuun zeka ya 8'dir.
Benzer ekilde 14 yandaki bir çocuk eer testten 88
puan aldysa ve bu puan 16 yandaki çocuklarn
ortalama puanysa, bu durumda bu çocuun zeka ya 16
demektir.
 
Örencilere bu ekilde bir zeka ya verilmesi,
onlarn ayn yataki dier çocuklara göre nasl
olduklarn gösteriyordu, ancak böyle bir say ayn
yata olmayan kiilerin zeka derecelerini
karlatrmakta problem yaratyordu. Dolaysyla,
zeka derecesini belirlemek üzere zeka ya yerine,
zeka bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak
adlandrlan bir deer kullanlmaya baland. IQ, zeka
yann, doum tarihine göre belirlenen gerçek yaa
bölümünün yüzle çarplmasyla elde edilmekteydi. Yani
 
 
IQ= (Zeka Ya/Gerçek Ya)*100
 
formülü ile bulunmaktadr.
 
Daha önceki örneklerimize bu formülü uygulayacak
olursak, birinci örenci için IQ=(8/10)*100=80, ikinci
örenci içinse IQ=(16/14)*100=114.2 olarak
bulunacaktr.
 
Yukardaki formülden de kolayca anlalaca gibi,
eer bir kiinin gerçek ya ve zeka ya aynysa IQ
derecesi 100 olacaktr, zeka ya gerçek yandan
büyük olanlar için 100'den daha büyük dierleri içinse
daha küçük bir IQ derecesi elde edilecektir.
 
IQ derecesinin hesaplanmasnda temel kavramlar ayn
olmasna karn, günümüzde IQ dereceleri
standartlatrlm bir grubun ortalama sonuçlarnn
ve standart sapmalarnn kullanld istatistiksel ve
matematiksel bir takm hesaplamalar içeren karmak
bir yöntemle daha anlaml bir biçimde bulunmaktadr.
 
nsanlarda ortalama Zeka Bölümü 100 olarak kabul
edilmitir. Kabaca bir snflama yaplacak olursa,
130'un üstündeki IQ deerleri üstün zeka, 70'in
altndaki IQ deerleri ise geri zeka olarak
nitelendirilir. IQ derecelerinin yüzde olarak
dalmna ilikin çizelge aadadr. En çok görülen
IQ derecesi ortalamaya karlk gelen 100'dür.
Insanlarn %68.3'ü 85 ve 115 arasnda ortalamaya yakn
bir IQ derecesine sahiptir.
 
 
 
 

 
 

 

belgesi-410

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin