2 Belge Titremetrik Yöntemler

Çöktürme Titrasyonları (Arjantometrik Titrasyon)

  01. Giriş   Çöktürme titrasyonu volumetrik bir  analizdir. Burada analit (analizi yapılan çözelti) ile titrant arasındaki reaksiyon sonucunda ortamda çözünen ve  çökelek oluşur. Çökelme tepkimesinin volumetrik analizde kullanılabilmesi için tepkimenin çabuk ve çökelmenin tam olması gerekir. Çünkü eşdeğer noktaya yaklaştıkça yani titrant daha yavaş ilave edildikçe yeterince aşırı doygunluk oluşmaz ve çökelme çok yavaş…

EDTA (Etilendiamin tetraasetikasit) ile Yapılan Analizler

      01. 0.01 M Edta Çözeltisinin Hazırlanması   EDTA ve tuzları saf oldukları için primer standart olarak kullanılabilinirler. EDTA (HY4) ile, disodyum tuzu ise (Na2H2Y.2H2O) ile gösterilir. Disodyum tuzunun sudaki çözünürlüğü EDTA dan daha fazla olduğundan genellikle çözelti hazırlanırken disodyum tuzu kullanılır.   (Na2H2Y.2H2O) 2 saat kadar sıcaklığı 80 ºC olan etüvde bekletilir. Desikatöre alınarak…