KURUTMA ve KULLANILAN KURUTUCULAR

 
 
01. Giriş 
Organik maddelerin veya bunların organik çözücülerdeki çözeltilerinin sudan uzaklaştırılması olayına kurutma denir. Bu olayı gerçekleştirmek için çeşitli kimyasallar kullanılır. Bu kimyasallara kurutucu maddeler denir. Kurutucular çözeltideki suyu iki şekilde ortamdan uzaklaştırırlar.
  1. Kurutucu maddeler ortamdaki suyu zayıf bir bağ ile kristal suyu şeklinde yapılarına bağlarlar.
  2. Ortamdaki su ile reaksiyona girerek kurutma işlemini yaparlar. Fakat bu reaksiyon sonucunda kurutucunun kimyasal yapısı tamamen bozulur.
02. Organik Katı Maddelerin Kurutulması
Organik katı maddelerin kurutulması, sıvı veya çözelti içindeki organik maddelerin kurutulmasından daha kolay bir şekilde olur. Bunun için basit yöntemler vardır. Örneğin bir saat camı üzerinde açık havada kurutma işlemi gerçekleştirilebilir. Diğer bir yöntem ise kimyasalların erime sıcaklığının 20-30 º C altındaki bir sıcaklıkta belli bir süre etüvde tutularak kurutulabilirler. Aslında bu tür katı maddeler için en güvenilir yol vakum desikatöründe suyun uzaklaştırılmasıdır. Bu tür desikatörlerde kurutucu olarak kalsiyum klorür, silka jel veya sodyum hidroksit kullanılabilir. Desikatörün içerisine kurutulacak örnek koyularak vakum uygulanır.
 
03. Organik Sıvıların ve Organik Madde Çözeltilerinin Kurutulması 
Organik çözeltilerden su uzaklaştırmak için kullanılacak kurutucular direkt olarak çözeltinin içerisine atılır. Bu nedenle seçilmesi gereken kurutucu çok önemlidir. Seçilecek olan kurutucu ile çözelti arasında hiç bir şekilde kimyasal bağ oluşmamalıdır, çözelti içerisinde çözülmemelidir, çözeltide katalizör görevi görmemelidir ve son olarak hızlı ve etkili bir kurutma yapmalıdır. 
Bir kurutucu için iki önemli kavram vardır. Bunlardan birincisi su tutma kapasitesidir. Kendi ağırlığına oranla absorbladığı su miktarına su tutma kapasitesi denir. Diğer bir kavram ise kurutma gücüdür. Kurutucuların su ile verdikleri buhar basınçları ne kadar düşükse kurutma gücü o kadar fazladır. 
04. Organik Çözeltiler İçin Uygun Kurutucular 
 
Kurutucu
Maddeler
Yeniden kullanımı / Sabit ağırlığa gelme sıcaklığı (°C)
Uygulanabilir
Uygulanamaz
Kalıntı su:
(su buharı, mg / kuru hava, lt)
Uzaklaştırılan su, g / kurutucu (g)
Alüminyum
yok
Alkoller
 
 
 
Alüminyum oksit
var / 650**
** Peroksiti uzaklaştırmak için kullanılan alüminyum oksitler yeniden kullanılmamalıdır.
Hidrokarbonlar eterler ve diğer çözücüler
Epoksit, karbonil veya tio grupları, karbondioksit içeren bileşikler
0.003
0.2
Kalsiyum
yok
Alkoller
 
 
 
Kalsiyum klorür
var / 250
Doymuş, olefilik ve aromatik hidrokarbonlar, alkil halojenler, esterler
Amonyak, aminler, alkoller, aldehitler, fenoller, bazı esterler, ketonlar
0.14-0.25
0.15-0.30
Kalsiyum hidrür
yok
Organik çözücüler, ketonlar, esterler
Aktif hidrojen içeren bileşikler
 
0.85
Kalsiyum oksit
var / 1000
Amonyak, aminler, alkoller, nitro oksit
Asitler, asit türevleri, aldehitler, ketonlar
0.2
0.3
Kalsiyum sülfat
var / 190-230
Genel uygulamalar
 
0.07
0.07
Magnezyum
yok
Alkoller
 
 
 
Magnezyum oksit
var/ 800
Bazik sıvılar, hidrokarbonlar, alkoller
Asidik bileşikler
0.008
0.45
Magnezyum
Perklorat
var / 240 @ 0.1 mbar
Hava, amonyak
Organik bileşikler (patlayıcı, tehlikeli)
0.0005
0.24
Magnezyum sülfat
var / ilk olarak 200, ardindan kırmızı olana kadar
Asit, asit türevleri, aldehit ve ketonları içeren hemen hemen tüm bileşikler
 
1.0
0.15-0.75
Potasyum karbonat
var / 100 den daha yüksek sıcaklıklarda
Bazik çözücüler (amonyak, aminler) nitriller, klorlanmış hidrokarbonlar, aseton
Asitler
 
0.16
Potasyum hidroksit
yok
Bazik sıvılar (aminler gibi)
Asitler, esterler, amidler, fenoller
0.002
 
Sikapent fosfor pentoksit
yok
Gazlar, nötral ve asidik doymuş alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, asetilen, anhidritler, nitriller, alkil ve aril halojenler, karbon disülfitler
Alkoller, aminler, asitler, ketonlar, eterler, hidrojen klorit, hidrojen florit
Maksimum
0.00025
 
Silika jel
var / 150-250
Organik sıvılar için geniş kullanım alanı var
Hidrojen florit
0.002
0.2
Sodyum
yok
Eterler, doymuş alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, üçüncül aminler
Asitler, asit türevleri, alkoller, aldehitler, ketonlar
 
 
Sodyum hidroksit
yok
Bazik sıvılar (aminler gibi)
Asitler, asit türevleri, fenoller
 
 
Sodyum oksit
yok
Eterler, aminler, nitriller, amidler, alkoller
Asitler, asit türevleri, fenoller
 
 
Sodyum sülfat
var / 150
Alkil ve aril halojenler, yağ asitleri, esterler, aldehitler, ketonlar
 
12
1.25
Sodyum-potasyum karışımı
yok
Eterler, doymuş alifatik ve aromatik hidrokarbonlar
Asitler, asit türevleri, alkoller, aldehitler, ketonlar, alkil ve aril halojenler
 
0.08
                   
                MERCK KURUTUCU MADDELER
Katalog No
İsim
Absorpsiyon Tüpü H2O için
Aluminyum oksit 90 aktif Asidik (aktivite I)
Aluminyum oksit 90 aktif bazik (aktivite I)
Aluminyum oksit 90 aktif Nötr (aktivite I)
Bakır Sülfat GR
Di-fosforlu Pentoksit
Di-fosforlu Pentoksit GR
Kalsiyum Granüler
Kalsiyum Hidrit
Kalsiyum Oksit
Kalsiyum Sülfat Dihidrat
Kalsiyum Sülfat Dihidrat
Magnezyum ( toz – partikül ebatı 0,1-0,3 mm)
Magnezyum (Turnings)
Magnezyum Oksit GR
Magnezyum Perklorat hidrat
Magnezyum Perklorat hidrat
Magnezyum Sülfat ehptahidrat GR
Molecular sieve 0,3 nm
Molecular sieve 0,4 nm
Molecular sieve 0,5 nm
Molecular sieve 1.0 nm
Poatsyum hidroksit pelet ekstra saf
Poatsyum hidroksit pelet GR
Potasyum Çubuk
Potasyum karbonat ekstra saf DAB 6
Potasyum karbonat GR
SICACIDE Indikatörlü
SICAPENT İndikatörlü
Silika jel (boncuk) yaklaşık 2-5 mm
Silika jel nem indikatörlü, (mavi jel) yaklaşık 1-3 mm
Sodyum Çubuk
Sodyum Çubuk Çapı 2,5 cm
Sodyum Hidroksit Pelet Ekstra saf
Sodyum Hidroksit Pelet GR
Sodyum Sülfat Susuz
Sodyum Sülfat Susuz GR
Sodyum Sülfat Susuz GR Granüler
Sülfirik Asit %95-97 GR
Sülfirik Asit %95-98 ekstra saf
 

belgesi-1785

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin