Ozet

Saldırganlıgın pek çok tanımı yapılmakla birlikte, bu çalısmada
saldırganlık, (Aggressiveness), baskalarına, hayvanlara ve nesnelere
kazara ya da niyetli bir seklide, fiziksel zarar vermeyi içeren davranıs biçimi
olarak tanımlanmıstır .Bu çalısmada, on-onbir yaslarında, ilkögretim birinci
kademedeki çocukların saldırganlık düzeylerini belirlemek amacıyla, temelde
Sosyal Ögrenme ve Bilissel Kurama dayanan bir “Saldırganlık Ölçegi”
gelistirilmesi amaçlanmıstır. Saldırganlık ölçeginin geçerlik düzeyi, yapı
geçerligi ve kapsam geçerligi ile incelenmistir. Yapı geçerligi için faktör
analizi, kapsam geçerligi için, uzman kanılarının alınmasına ek olarak,
madde toplam korelasyonu yöntemi kullanılmıstır. Maddelerin ayırdedicilik
güçleri ise, alt ve üst % 27’yi olusturan grupların ortalamaları
karsılastırılarak hesaplanmıstır. Saldırganlık Ölçeginin güvenirligi iç tutarlılık
katsayısı ve kararlılık düzeyi saptanarak test edilmistir. Ölçegin Cronbach
Alfa katsayısı .77 olarak bulunmustur. Ölçegin kararlık düzeyi test-tekrar test
yöntemi ile hesaplanmıstır. iki uygulamadan elde edilen puanların
karsılastırılması sonucunda elde edilen korelasyon katsayısı .71 (p <.01)
olarak hesaplanmıstır. Hesaplanan geçerlik ve güvenirlik puanları, ölçegin
10-11 yaslarındaki çocukların saldırganlık düzeylerini belirlemek amacıyla
kullanılabilecegini göstermektedir.

Kaynak: CABIM
belgesi-894

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin