Yontem

Örneklem : Arastırma örneklemi, Burdur Merkez ilkögretim
okullarından küme örnekleme yolu ile belirlenen, Özboyacı , Sakarya,
Yardım Sevenler, Seker, Cumhuriyet, Türk Hava Kurumu ve Altın Terim
Solmaz ilkögretim Okullarının, 2001-2002 ögretim yılı dördüncü ve besinci
sınıflarına devam eden, toplam 450 ögrenciden olusmaktadır. Verilerin
analizinde SPSS .10 paket programı kullanılmıstır.
Saldırganlık Ölçeginin Gelistirilmesi ile lgili Çalısmalar : Ölçek
maddelerini olusturmak için, ilkögretim birinci kademe ögretmen ve
velilerine saldırganlıgı tanımlamalarına yönelik “ Genel olarak saldırgan
çocuklarda olan davranısları nasıl tanımlarsınız” (size göre saldırgan bir
çocuk nasıl davranıslar sergiler) ve “ Okulda , evde, sokakta çocugunuz ne
gibi davranıslarda bulundugunda saldırgan oldugunu düsünürsünüz? “
seklinde iki soru sorulmustur. Çogunluk tarafından, saldırganlık olarak
tanımlanan ifadeler düz cümlelere çevrilmistir. Bu ifadelerden 75 maddelik
bir havuz olusturulmustur. Bu maddeler arasında, çocukların kendilerini ve
ölçegi olumsuz algılamalarını önlemek amacıyla, saldırganlık içermeyen
(nötr) maddeler de bulunmaktadır ( örn : ders çalısmaktan sıkılırım). Daha
sonra havuzdaki maddeler, ilgili literatür ve arastırmada ele alınan tanım
dogrultusunda incelenerek ,uygun olmadıgı düsünülen maddeler elenmis,
kalan 31 madde için, tanıma uygunluk ve ifadelerin anlasılırlıgı konusunda,
Hacettepe ve Gazi Üniversitesi Psikolojik Danısma ve Rehberlik Anabilim
Dalı ile Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapan 11 ögretim
elemanının görüsüne basvurulmustur. Uzmanlardan, hazırlanan form
üzerinde, maddeleri “uygun” “kararsızım” “uygun degil” seklinde
degerlendirmeler ile gerekli gördükleri düzeltmeler, eklemeler ya da
çıkartmalar yapmaları istenmistir. Saldırganlıkla ilgili oldugu düsünülen
ancak, uzmanların çogu tarafından tanıma uygun olmadıgı belirtilen iki
madde ölçekten çıkarılmıs, ifadelerin anlasılırlıgı ile ilgili yapılan elestiriler ve
düzeltmeler dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıstır. Sonuç olarak
yirmi dokuz madde ölçege alınarak, gelistirme formu hazırlanmıstır.
Ölçegin geçerlik ve güvenirlik çalısmaları, uzman görüsleri
sonrasında hazırlanan gelistirme formu üzerinde gerçeklestirilmistir. Ölçek
,arastırmaya katılan çocukların yas özellikleri dikkate alınarak “hep yaparım”
(3) , “arasıra yaparım” (2) , “hiç yapmam” (1) seklinde üçlü dereceleme
biçiminde hazırlanmıstır.
Kaynak: CABIM
belgesi-902

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin