Secme Sinavi Sorulari

4. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı Seçme Sınavı Soruları  
 

1. Eşey hormonlarının kimyasal yapısı aşağıdaki bileşiklerden hangisine uyar?

 
A) Karbohidrat
B) Protein
C) Lipit
D) Steroit
E) Mukopolisakkarit
 

2. Bir bitki hücresi hipertonik bir çözeltiye konulduğunda ilk olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 
A) Hücre porlarının kapanması
B) Hücrenin patlaması
C) Plazmoliz
D) Ozmotik basıncın dengelenmesi
E) Metabolik işlevlerin durması
 
3. Aşağıdakilerden hangisi prokaryotik hücreler için geçerli değildir?
 
A) Fotosentetik pigmentler zarla çevrilmiştir
B) Bazılarında hücre zarının dışında selüloz içermeyen bir hücre çeperi bulunur
C) Bazıları fotosentez yaparlar
D) Hücre sitoplazmalarında ribozom birikmelerine rastlanır
E) Pek çoğunda gerçek kamçı bulunmaz
 

4. Ribonukleik asitlerin sentezleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) mRNA çekirdekte, rRNA ve tRNA çekirdekçikte sentezlenir
B) mRNA ve rRNA çekirdekte, tRNA çekirdekçikte sentezlenir
C) rRNA ve tRNA çekirdekte, mRNA çekirdekçikte sentezlenir
D) mRNA, rRNA ve tRNA’nın hepsi çekirdekçikte sentezlenir
E) mRNA ve tRNA çekirdekte, rRNA çekirdekçikte sentezlenir
 

5. Bir DNA molekülünün o yerdeki baz dizilimi 5′ ATTGGSTAS 3′ ise buna göre mRNA’nın baz dizilimi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

A) 5′ TAA SSGA TG 3′
B) 5′ UAA SSGA UG 3
C) 3′ UAA SS GAUG 5′
D) 3′ TAA SSGATG 5′
E) 3′ AAU SSGA UG 5′

 

6. "Birim zar" ve "Sıvı mozaik model"lerine göre hücresel zarlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Zarlarda görülen asimetri; periferal proteinlerin miktar farkının bir sonucudur
B) Zarların yapı ve işlev farklılıkları zar proteinlerinin çeşitliliğine, yerlerine ve dağılışlarına bağlıdır
C) Birim zar kalınlığı plazma zarında hücre içi zarlardan daha fazladır
D) Elektron mikroskobunda dışta görülen iki yoğun bant lipit ortadaki açık bant ise proteinlerden oluşmuştur
E) Glikoproteinler hücre zarının dış yüzeyinde bulunur

 
7. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde sentriyol bulunmaz?
 
A) Hayvan hücrelerinin çoğunda
B) Kırmızı algler dışındaki alglerde
C) Mantarlarda
D) Yosunlarda
E) Çiçekli bitkilerde
 

8. Mitokondride protein sentezi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mitokondri ribozomlarının yapısal proteinlerinin çoğu çekirdekte sentezlenir
B) Mitokondri proteinlerinin büyük bir çoğunluğu hücre çekirdeğindeki DNA ile kodlanır
C) Mitokondri rRNA’ları mitokondri DNA’sı tarafından sentezlenir
D) Mitokondri ribozomlarının yapısal proteinlerinin çoğu sitoplazmada sentezlenir
E) Mitokondri DNA’sı organel içindeki proteinlerin ancak %10-15 kadarını şifrelemeye yeterlidir

 

9. Aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi hem kloroplastlarda ve hem de mitokondride meydana gelir?

A) Oksidatif fosforilasyon
B) Fotofosforilasyon
C) Fosforilasyon
D) Fotorespirasyon
E) Lipit yıkımı
 

10. Plastitlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün fotosentetik hücrelerde bulunurlar
B) Klorofil ve karotenoid gibi pigmentler içerirler
C) Nişasta, protein ve yağ gibi maddelerin sentezini yaparlar
D) Nişasta, protein ve yağ depolarlar
E) Genellikle proplastit adı verilen yapılardan oluşurlar
 

11. Kloroplastın içeriği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kloroplast DNA’sı daha çok bakteri DNA’sına benzer
B) Sonbaharda klorofil azaldığında bunların yerini karoten ve ksantofil alır
C) Kloroplast enzimleri çekirdekte kodlanır
D) Kloroplast enzimleri sitoplazmik poliribozomlarda sentezlenir
E) Karanlık tepkimeleri enzimleri kloroplastın tilakoid zarlarında yerleşmiştir
 

12. Aşağıdaki ribozom tiplerinden hangisi hem hayvan ve hem yüksek organizasyonlu bitkilerde bulunur?

A) 50 S
B) 60 S
C) 70 S
D) 80 S
E) 90 S
 

13. Aşağıdakilerden hangisi, yalnız bir çift kolu ve bir terminal sentromeri olan kromozoma verilen addır?

A) Metasentrik
B) Submetasentrik
C) Akrosentrik
D) Telosentrik
E) İzokromozom
 

14. Mitozun sürecini aşağıdaki ifadelerden hangisi tam olarak tanımlar?

A) Interfazın sona ermesi ile başlar ve yeni bir interfazın başlaması ile son bulur
B) Interfazın sona ermesi ile başlar, telofaz başlangıcında son bulur
C) Interfazın başlaması ile başlar, telofazın sonunda biter
D) Profaz ile başlar telofaz başında biter
E) Anafazda başlar interfaz ile son bulur

 

15. Moleküler oksijen yokluğunda, kas hücresi glikozu yıkarken, aşağıdaki maddelerden hangisi üretilmez?

A) PGAL
B) ATP
C) Pürivik asit
D) Laktik asit
E) Asetil CoA
 

16. Bazı bağırsak parazitlerinin gelişme evrelerini konukçunun vücudu dışında tamamlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yayılmayı sağlayabilmek için
B) Eşeysel çiftleşmeyi sağlayabilmek için
C) Gelişmesini yapabilmesi için oksijene gereksinme duyduğundan
D) Konukçuda gerekli enzimleri bulamadığından
E) Konukçuda gerekli besinleri bulamadığından
 

17. Fermentasyon sonucu net olarak kaç tane ATP molekülü üretilir?

A) 4
B) 2
C) 3
D) 6
E) 8

 

18. Glikolizin sonunda glikoz molekülündeki karbon atomları aşağıdaki moleküllerden hangisinde yer alır?

A) 6 molekül CO2
B) İki molekül NADH
C) İki molekül piruvik asit
D) Bir molekül fruktoz
E) İki molekül asetil- CoA
 

19. Kolaylaştırılmış difüzyon ile aktif taşıma için aşağıda verilerden hangisi doğrudur?

A) İkisinde de enerji harcanır
B) İkisinde de enerjiye ihtiyaç yoktur
C) İkisinde de taşıyıcı proteinler rol oynar
D) İkisinde de taşınan madde yüksek konsantrasyonlu ortamdan düşük konsantrasyonlu ortama taşınır
E) Hiçbiri
 
20. Krebs döngüsünün sonunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Glikozdaki enerji yalnız ATP’de depolanır
B) Glikoz molekülü tamamen oksidasyona uğrar
C) Elektronlar glikozdan ATP’ye aktarılır
D) Glikozdaki karbon atomları laktik asite aktarılır
E) NADPH+ ların hepsi tüketilir
 

21. Aşağıdakilerden hangisinde, ökaryotik hücrelerde, glikoliz enzimlerinin ve sitrik asit döngüsü enzimlerinin bulundukları yerler doğru olarak verilmiştir? Glikolizenzimleri Sitrik asit enzimleri

A) Mitokondri iç zarında Mitokondri matriksinde
B) Sitozolde Mitokondri matriksinde
C) Mitokondri matriksinde Sitozolde
D) Sitozolde Mitokondri iç zarında
E) Mitokondri iç zarında Sitozolde
 

22. Aşağıdakilerden hangisi polizomları (poliribozomları) birarada tutar?

A) DNA
B) tRNA
C) mRNA
D) rRNA
E) Protein
 

23. Tipik bir Prokaryot genomunda DNA’nın % kaçı hem transkripsiyona hem de translasyona uğrar?

A) % 90
B) % 70
C) % 20
D) % 10
E) % 1
 

24. Aşağıdaki DNA kısımlarından hangisinde her ikisi de transkripsiyona uğramaz? I

I Regülatör gen
II Promotor
III Operator gen
IV Yapısal gen
A) I ve II
B) I ve IV
C) I ve III
D) II ve IV
E) II ve III
 

25. Ökaryotik hücrelerin organellerindeki translasyon aşağıdaki tanımların hangisine uyar?

A) Ökaryotik hücredeki translasyonla aynı şekilde yürür
B) Prokaryotlardaki gibi formillenmiş metionin ile başlar
C) Transkripsiyon tamamlanıncaya kadar oluşamaz
D) Ökaryotik ribozomlardakilerine benzer ribozomlarda oluşur
E) Prokaryotlardaki ve ökaryotlardaki gibi aynı kodları kullanırlar

 

26. Nukleotit dizilimi 5′-AUGACCCAUUGGUCUCUGUAG- 3′ şeklinde olan bir mRNA’nın sentezleteceği polipeptid zinciri kaç aminoasit uzunluğunda olur?

A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
 
27. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
a. Peptidil transferaz
b.DNA polimeraz  
c. Amino açil t-RNA sentetaz
d. Revers Transkriptaz  
e. DNA Ligaz  
 
1. Amino asidin t-RNA’ya takılmasından sorumlu enzim.
2. DNA zincirini birleştiren bir enzim.
3. RNA’dan DNA sentezliyor.
4. Polipeptidle t-RNA arasındaki bağı hidroliz eder.
5. DNA sentezinden sorumlu.
 
A) a-4
B) e-2
C) b-3
D) c-1
E) d-5
 
 

28. mRNA’lardan protein sentezlenebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?

 
A) mRNA uyarılmalıdır
B) mRNA’da okumanın yönü 3’den 5’e doğru olmalıdır
C) mRNA’nın üzerinde sentezlemeyi durdurucu dizilimler olmalıdır
D) mRNA ribozomla temasa geçmelidir
E) Gerekli aminoasitler hazır olmalıdır
 

29. Bir DNA zinciri üzerinde bulunan operatör ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 
A) Operona bitişik olarak bulunur
B) Repressörün bağlandığı yerdir
C) Belirli bir nukleotit diziliminden meydana gelmiştir
D) Operonun işlevini denetler
E) Sadece katabolik tepkimelerde görev yapar
 
30. Aşağıdakilerden hangisi mutasyonu tanımlar?
 
A) Genetik rekombinasyonlardır
B) Genetik bilgideki kalıtsal değişimlerdir
C) Genetik şifrenin hatalı transkripsiyonuyla ortaya çıkan değişikliklerdir
D) Bulunduğu bireye çoğu kez yarar sağlayan kalıtsal değişikliklerdir
E) Evrimsel gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan değişikliklerdir
 

31. Morötesi ışınlar, çoğunlukla, aşağıdaki etkileşmenin hangisiyle mutasyona yol açar?

A) DNA’da tek bir kolu kırması
B) Timini alkil guanine dönüştürmesi
C) Kalıcı ya da yeterince tamir edilemeyen timin dimerlerini oluşturması
D) DNA segmentlerinin inversiyon uğratması
E) DNA segmentlerinde delesyona neden olması
 

32. Watson-Crick modeline uyan ve %35 adenin içeren bir DNA’nın sitozin oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) %15
B) %30
C) %35
D) %70
E) %60
 

33. Tek zincirli bir DNA’nın ele alınan bir parçası 5′ ATCGGCAT 3′ dür. Bu orijinal parça ile aşağıdaki tek-zincirli DNA parçalarından hangisi komplementer çifte-sarmal oluşturur?

A) 5′ TAGCCGTA 3′
B) 5′ ATGCCGAT 3′
C) 5′ ATCGGCAT 3′
D) 5′ GATCCGAT 3′
E) 5′ TACCCTAG 3′

 
34. Ligaz enzimi aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?
A) Okazaki fragmentlerini birbirine birleştirmek için
B) Uzayan DNA koluna yeni nukleotitlerin eklenmesi için
C) Replikasyon çatalının ortaya çıkarılması amacıyla DNA’ nın açılması için
D) Bozuk yapılan DNA’ları parçalamak için
E) DNA sentezlenmesinde yağlı bir ortam oluşturmak için
 

35. İnterlokasyon yapıcı ajanlar, aşağıdakilerden hangisinin hızını artıran mutajenlerdir?

A) Transisyon mutasyonlarının
B) Transversiyon mutasyonlarının
C) Çerçeve kayması mutasyonlarının
D) Delesyonların
E) X kromozomundaki mutasyonların
 

36. Bir amino asidin DNA şifresi TAC ise, bu amino asidi taşıyan tRNA molekülündeki antikodon aşağıdakilerden hangisidir?

 A) ATG 
B) UGA 
C) UAC 
D) UAG 
E) AUG
 

37. Bir bitkinin gövde ucuna çok yüksek konsantrasyonda oksin uygulandığında aşağıdaki olaylardan hangisi olur? 

A) Çok hızlı uzama olur 
B) Gövde büyür fakat kıvrılmaz 
C) Gövde büyümesi engellenir 
D) Gövde incelir ve zayıflar 
E) Kökler daha hızlı büyür
 

38. Hücre bölünmesi ve hücre farklılaşmasının nisbi hızı aşağıdaki hormon çiftlerinin hangisinin karşılıklı etkileşimi ile belirlenmektedir? 

A) Giberellin ve zeatin 
B) Oksin ve etilen 
C) Oksin ve absisik asit 
D) Oksin ve sitokininler 
E) Etilen ve absisik asit
 

39. Çiçekte korolla olarak bilinen taç yaprakların ana görevi nedir? 

 
A) Erkek gamet oluşturmak 
B) Tohum yaymak 
C) Tozlaşma ve döllenmeyi sağlamak 
D) Koruma ve polinatörleri cezbetmek 
E) Dişi gamet oluşturmak
 

40. Sadece erkek çiçekleri taşıyan bir ağaç için aşağıdakileden hangisi doğrudur? 

 
A) Tam çiçekleri taşıyabilir 
B) Kesinlikle karpellat çicekleri taşır 
C) Dioiktir 
D) Monoiktir 
E) Kendi kendine tozlaşabilir
 

41. Bir angiosperm bitkide aşağıdaki üreme hücrelerinden hangisi bir ya da daha fazla farklı hücre içerir? 

 
A) Yumurta hücresi 
B) Sperm hücresi 
C) Triploid endosperm hücresi 
D) Tüp hücresi 
E) Megaspor ana hücresi
 

42. Aşağıdaki terimlerden hangisi, bitki yapraklarındaki stomalar aracılığıyla gaz halinde su yitirilmesini tanımlar? 

 
A) Transpirasyon 
B) Osmoz 
C) Eksüdasyon 
D) Gutasyon 
E) Basınç akışı
 

43. Aşağıdaki özelliklerden hangisi monokotil bir bitki için karakteristiktir? 

 
A)Ağsı damarlanma 
B)Kazık köklü 
C)Gövdede iletim demetleri dağınık 
D)Çiçekler beş petalli 
E)Kurak bölgede yaşarlar
 

44. Işık ortamında fotosentez sisteminde 2 Mol H2O fotolize uğrar, 1 Mol O2 çıkışı olur. Bundan başka aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? 

 
A) 1 ATP, 1 NADPH. 
B) 2 ATP, 2 NADPH 
C) 4 ATP, 1 NADPH 
D) 3 ATP, 2 NADPH 
E) 4 ATP, 2NADPH
 

45. Bitkide köklerden en uzaktaki yapraklara kadar uzanan ve iletim boruları ile yapılan su iletiminde iş gören en önemli kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Kök basıncı 
B) Kılcal boru sisteminin kohezyon kuvveti 
C) Aktif transport 
D) Havanın emme kuvveti 
E) Toprağın emme kuvveti
 

46. Bir saksıdaki bitkinin (sardunya) yapraklarında stoma hücrelerinin pH’ları ölçülmüş ve pH=4 olduğu saptanmıştır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? 

 
A) Stomalar açıktır 
B) Stomalar kapalıdır 
C) Birşey diyemem 
D) Stomalar yarı açıktır 
E) Transpirasyon çok hızlıdır
 

47. Mg2+ klorofilin yapısında bulunduğu için fotosentezde önemli roy oynar. Bundan başka aşağıdakilerden hangisinde önemi büyüktür? 

 
A) Stomaların açılmasında 
B) Transpirasyonda 
C) Enzimatik reaksiyonlarda 
D) Elektron transportunda 
E) Köklere su alınmasında
 

48. Aşağıdakilerden hangisi C3 bitkilerinde fotosentezde karanlık reaksiyonların ilk enzimidir? 

 
A) Aldolaz 
B) Transketolaz 
C) Fosfopento izomoraz 
D) Fosfotaz 
E) Ribuloz bifosfat karboksilaz
 
49. Aşağıdaki elementlerden hangisi oksin sentezinde rol oynar? 
 
A) Fe 
B) Mg 
C) Zn 
D) Mn 
E) Cu
 

50. Bitkilerde ışığın varlığını ya da yokluğunu saptayan, aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Auxin 
B) Fitokrom 
C) Klorofil 
D) Gibberellin 
E) Florigen
 

51. C4 bitkilerinde aşağıdaki enzimlerden hangisi mezofil hücrelerindeki CO2’i bağlar? 

 
A) Dikinaz 
B) PEP karboksilaz 
C) Ribuloz bifosfat karboksilaz 
D) Fosforilaz 
E) Malat dehidrogenaz
 

52. Bir organizmanın ya da populasyonun ekosistemdeki işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Habitat 
B) Biyotop 
C) Ekolojik niş 
D) Kommünite 
E) Organizmanın kendisi
 
53. Madde çevrimi aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlar? 
 
A) Organik maddelerin parçalanması
B) Organik maddenin yapımı için gerekli maddelerin organizma tarafından alınması 
C) Organik maddelerin ayrıştırılması 
D) Organik maddelerin besin zinciri içinde taşınması 
E) Organizmaların ölümü
 

54. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki bitki ve hayvanların oluşturduğu doğal ekosistemlere verilen addır? 

 
A) Biyom 
B) Biyosfer 
C) Ekosfer 
D) Dünya ekosistemi 
E) Biyolojik topluluk
 

55. Canlıların tohum, spor, kist ve yumurta gibi yapılar oluşturmaları aşağıdaki çevre faktörlerinden hangisine uyum sağlamaya yöneliktir? 

 
A) Yüksek tuzluluk 
B) Aşarı nem 
C) Düşük sıcaklık 
D) Aşarı ışık 
E) Az ışık
 

56. Bitkilerde yaprak yüzeyinin küçültülmesi ve stomaların epidermis yüzeyinin altında oluşu, aşağıdaki çevre faktörlerinden hangisine uyum sağlamaya yöneliktir? 

 
A) Aşırı neme karşı korunma 
B) Su kıtlığına dayanma 
C) Tuz yitirilmesine önlem 
D) Toprak pH’sına karşı korunma 
E) Rüzgara karşı önlem
 

57. Şans eseri olarak bir populasyonun gen havuzundan bir allel genin elemine edilmesi, aşağıdaki olaylardan hangisine güzel bir örnektir? 

 
A) Poliployit türleşmeye 
B) Diverjent (açılan) evrimleşmeye 
C) Doğal seçilime 
D) Coğrafik yalıtıma 
E) Genetik sürüklenmeye
 

58. Canlılarla cansızların karşılıklı madde alışverişine dayalı bir sistem olan ekosistemin işlemesi için gerekli olan enerji, şu öğelerden hangisiyle sağlanır? 

 
A) Çevrenin anorganik ve organik bileşiklerinden 
B) Yapıcılar olarak bilinen ototroflardan 
C) Tüketici olarak bilinen heterotroflardan 
D) Suyun iyon derişiminin değişmesinden 
E) Mikro ayrıştırıcılardan
 

59. Bir ekosistemin devam edebilmesi madde döngüsüyle yakından ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında aşağıdakilerden hangisi azot döngüsünde görülür? 

 
A) Genel olarak kayıp ve katılma nitrat düzeyinde olur
B) Ekosisteme katılma nitrat, kayıp amino asitler şeklinde olur
C) Katılma proteinler, kayıp üre şeklinde olur
D) Katılma nitriler, kayıp amonyak şeklinde olur
E) Kayıp ve katılma sülfit düzeyinde olur
 

60. Sera etkisi çağımızın ve insanların geleceği için önemli bir sorundur. Bu olayın nedeni aşağıda gösterilenlerden hangisidir?

 
A) Ozon tabakasının bozulması
B) Ağır endüstri etkisiyle SO2 oranının artması
C) Havadaki CO2 oranının artması.
D) Organik ayrışma sonucu H2S oranının yükselmesi
E) Havadaki O2 oranının artması
 

61. Aşağıdakilerden hangisi, bir populasyonun yoğunluğunu düzenlemede, yoğunluğa bağımlı etmenlerden biri değildir?

 
A) Besin miktarı
B) Besin kalitesi
C) Ömür uzunluğu
D) Hayvan göçleri
E) Yaşama alanı oluşturma
 

62. Dinlenme halindeki bir sinir hücresinde aşağıdaki durumlardan hangisi doğru değildir?

 
A) Hücrenin içi dışına göre daha negatifdir
B) Na+ iyonları hücrenin dışında içine göre daha fazla bulunur
C) K+ iyonları hücrenin içinde dışına göre daha fazla bulunur
D) Hücrenin içinde dışarı çıkamayan, büyük anyonlar vardır
E) Artı yükler hücre zarının iç yüzeyinde, eksi yükler de dış yüzeyinde toplanmışlardır
 
63. Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun görevleri arasında değildir?
 
A) İskelet kaslarında istemsiz kasılmalara yol açarak ısı üretmek
B) Beyin korteksini uyanık durumda tutmak
C) Bazı davranışları düzenlemek
D) Vücut sıvılarının hacmini kontrol etmek
E) Vücutta bir egzersizin gerektirdiği uyumları sağlamak
 

64. İskelet kası hücresinde T-tubül sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 
A) Ca2+ serbestleştirmek
B) Ca2+ depolamak
C) Kasa gelen sinir impulsunu iletmek
D) Ca2+ bağlamak
E) Kasılma için gerekli ATP’yi sentezlemek
 
65. İnsan gözünde ışığı en fazla kıran yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Mercek
B) Kornea
C) İris
D) Humor vitreus
E) Pupilla
 

66. Kuvvetli antibiyotikler kalın bağırsak florasını olumsuz yönde etkiler. Bu durumdaki bir insan aşağıdakilerden hangisiyle takviye edilmelidir?

 
A) İntrinsik faktörle
B) Safra tuzlarıyla
C) Bakterilerin yeniden üreyebileceği ortamla
D) Patojen olmayan bazı bakterilerle
E) Bazı vitaminlerle
 

67. Salamlı bir tost yeyip, bir bardak süt içmiş olan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A) Bu yemeğin sindirimi ağızda başlar
B) Yağların sindiriminin büyük çoğunluğu midede tamamlanır
C) Proteinlerin hidrolizi midede başlar
D) Amino asitlerin emilmesi ince bağırsakta tamamlanır
E) Suyun geri emilmesi kalın bağırsakta tamamlanır
 

68. Kanın genel yapısıyla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A) Kanın sıvı kısmının yüzdesine hematokrit denir. Normal değeri %45 kadardır
B) Olgun memeli eritrositlerinde küçük ve aktif olmayan bir çekirdek bulunur
C) Yetişkinlerde kanın şekilli elemanlarının tümü karaciğerdeki kök hücreden köken alır
D) Bir plazma proteini olan fibrinojen karaciğerde sentezlenir
E) Plazmanın %91‘i proteinlerden, %7‘si sudan, %2‘si de çeşitli organik ve inorganik maddelerden oluşur

 

69. Kan grubu B, Rh(-) olan bir insana aşağıdaki kan tiplerinden hangisini vermek en doğrudur?

 
A) AB, Rh (+)
B) AB, Rh (-)
C) B, Rh (+)
D) 0, Rh (+)
E) 0, Rh (-)
 

70. Aşağıdakilerden hangisi venlerin (toplardamarların) fonksiyonlarından biri değildir?

 
A) Kanın kalbe dönüşünü sağlamak
B) Dolaşım için gerekli kan basıncını sağlamak
C) Doku metabolizma artıklarını toplamak
D) Kan hacmi arttığında depo görevi görmek
E) Kan hacmi azaldığında daralarak dolaşım hacmini değişmez tutmak
 
71. Bir polipeptit hormonun reseptörü hücrenin neresinde yer alır?
 
A) Çekirdeğinde
B) Sitoplazmasında
C) Çekirdek zarında
D) Mitokondri zarında
E) Hücre zarında
 

72. Bir insanın bağırsaklarından emilen ve böbrekleri yoluyla vücudundan atılan bir maddenin, dolaşım sistemi içinde izlediği tam ve doğru yol, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Portal ven-karaciğer-vena cava-sağ atriyum-sağ ventrikül-sol atriyum-sol ventrikül -aorta-böbrek arteri
B) Portal ven-karaciğer-vena cava-sağ atriyum-sağ ventrikül-akciğerler-sol atriyum-sol ventrikül- aorta- böbrek arteri
C) Portal ven-karaciğer-sağ atriyum-sağ ventrikül-akciğerler-sol atriyum-sol ventrikül-aorta-böbrek arteri
D) Portal ven-karaciğer-vena cava-sol atriyum-sol ventrikül-akciğerler-sağ atriyum-sağ ventrikül-aorta- böbrek arteri
E) Portal ven-karaciğer-aorta-sağ atriyum-sağ ventrikül-akciğerler-sol atriyum-sol ventrikül-vena cava- böbrek arteri

 
 

73. Aşağıdaki endokrin bez ile ilgili olduğu fizyolojik olay arasındaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

 
A) Nörohipofiz – kan glukoz düzeyinin ayarlanması
B) Adenohipofiz – gonat aktivitesinin kontrolü
C) Tiroit – metabolik hızın kontrolü
D) Epifiz – ergenliğin kontrolü
E) Adenohipofiz – vücut büyümesinin kontrolü
 

74. Bir hayvanın solunum sisteminin tipini belirlemede aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?

 
A) Oksijeni aldığı ortamın niteliği
B) Vücut büyüklüğü ve şekli
C) Dolaşım sisteminin varlığı
D) Organizmanın metabolik hızı
E) Boşaltım sisteminin tipi
 

75. Aşağıdaki almaçlardan hangisi solunum işlevinin denetimiyle ilgili değildir?

 
A) Aort cisimciği
B) Carotit cisimciği
C) Kemoreseptörler
D) Paccini cisimciği
E) Gerilmeyi algılayan almaçlar
 
76. Solunum sistemlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Gaz değiştirme yüzeyleri nemlidir
B) Gaz değiştirme yüzeyleri özel bir odacık içerisinde bulunur
C) Gaz değiştirme yüzeyleri değişmez bir sıcaklıktıkta korunur
D) Gaz değiştirme yüzeyleri her zaman havayla temastadır
E) Gaz değiştirme yüzeyleri sadece omurgalılarda bulunur
 

77. Tam bağlantı gösteren genler bakımından dihibrit olan bir bireyi, yine aynı genler bakımından homozigot olan bir bireyle çiftleştirdiğimizde, meydana gelen yavru dölün bireylerinin fenotipik oranı atalarına benzemesi açısından nasıl bir açılım gösterir?

 
A) 3:1
B) 9:3:3:1
C) 27:9:9:9:3:3:1
D) 1:1
E) 1:1:1:1
 

78. Altta soyağacında verilmiş olan kalıtsal bir özelliğin döllere göre ortaya çıkışına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
A) Otozomal genlere bağlı başat bir özelliktir
B) Otozomal genlere bağlı çekinik bir özelliktir
C) X kromozomlarına bağlı başat bir özelliktir
D) X kromozomlarına bağlı çekinik bir özelliktir
E) Y kromozomuna bağlı bir özelliktir
 

79. Beş çift kromozomu olan ve eşeysel olarak çoğalan bir türde bir bireyin I., III. ve V. kromozomlarının dedesinden gelme olasılığı ne kadardır?

 
A) 1/4
B) 1/2
C) 1/8
D) 1/16
E) 1/64
 

80. Bir özellik, yavrularda herzaman anadakine benzer şekilde ortaya çıkıyorsa bu özelliğin ortaya çıkmasını şunlar etkiler?

 
A) Otozomlardaki genler
B) Eşey kromozomlarındaki genler
C) Sitoplazmadaki faktörler
D) Eşeysel organlar
E) Bireyin eşeyi
 

81. Babası renkkörü olan bir bayan, görme bakımından sağlam bir erkekle evleniyor ve bir erkek çocukları oluyor. Bu erkek çocuğun renkkörü olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A) 1/2
B) 1/4
C) 1/8
D) 1/16
E) 0
 

82. Modifikasyon ve varyasyonla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

A) Varyasyonlar kalıtsal temele dayanır
B) Modifikasyon çevre faktörleriyle ortaya çıkan kalıtsal olmayan değişikliklerdir
C) Orta değer taşıyan bireylerin sayısı en fazladır
D) Modifikasyonlar geçişli ya da kademeli olabilir
E) Modifikasyonların hepsi sitoplazma ile anadan geçer
 
83. Başat genler için aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
 
A) Heterozigot durumda etkilerini göstermezler.
B) Her zaman etkilerini gösterirler
C) Ana-babada bulunduğunda, mutlaka yavru döle geçerler
D) Homozigot durumda etkileri her zaman artar
E) Doğal seçilimde ayıklanmaları daha zordur
 

84. Aşağıdaki genotiplerden hangisi kuşların eşey kromozomlarının simgesidir?

 
A) XY
B) XX
C) ZZ
D) ZW
E) XO
 
85. Aşağıdaki olaylardan hangisi kromozom değişimine neden olur?
 
A) Translasyon
B) Translokasyon
C) Transkripsiyon
D) Transduksiyon
E) Transformasyon
 
86. Aşağıdakilerden hangisi dihibrittir?
 
A) wwGg
B) Wwgg
C) WwGg
D) wwgg
E) WwGG
 

87. Galapagos adalarında yaşayan ispinoz kuşlarının türleşmesi aşağıdaki evrimsel mekanizmalardan hangisine örnektir?

 
A) Konvergens evrimleşme
B) Paralel evrimleşme
C) Uyumsal dallanma
D) Simpatrik türleşme
E) Rekonstriktif evrimleşme
 

88. Canlılar sudan karaya geçtiklerinde aşağıdaki sistemlerden hangisinde büyük ölçüde değişiklik meydana gelmemiştir?

 
A) Üreme sistemi
B) Boşaltım sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) İskelet sistemi
E) Sinir sistemi
 

89. Evrimsel olarak aşağıdaki hayvan gruplarından hangisinde en fazla su tasarrufu sağlanmıştır?

 
A) Tatlısu balıklarında
B) Deniz balıklarında
C) Kuşlarda
D) Memelilerde
E) Amfibilerde
 
90. Aşağıdakilerden hangisinde trake solunumu görülmez?
 
A) Çıyanda
B) Çekirgede
C) Akrepte
D) Sucul böcek larvalarında
E) İstakozda
 

91. İki ayrı populasyonun farklı türler olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

A) Bu iki populasyona ait bireyler, morfolojik olarak birbirinden çok farklı olmalıdır.
B) Bu iki populasyona ait bireyler morfolojik olarak birbirlerine çok benzer olsalar bile gen alış verişi yapamamalıdırlar.
C) Bu iki populasyon arasında sınırlı da olsa melezleşme görülmelidir.
D) Bu iki populasyon birbirlerinden çok uzak yerlerde bulunmalıdır.
E) Üreme dönemleri aynı zamana rastlamalıdır.

 
 
 

92. Bir akreple bir yengeç için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 
A) Her ikisinde de birer çift anten vardır.
B) Her ikisinin de üyeleri çatallıdır.
C) Her ikisinde de boşaltım organı olarak koksal bezler vardır.
D) Her ikisinde de üyeler segmentlidir.
E) Her ikisinde de nauplius larva evresi vardır.
 

93. Avusturalya köstebeği, kuzey Amerika ve Avrupa köstebeğine benzemesine karşın plasentalı bir hayvan değildir. Bu iki hayvanın dış görünüşünün benzer olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

A) Bu hayvanlar köstebek benzeri ortak bir atadan türemişlerdir
B) Avusturalyada ve kuzey Amerikada yaşayan bu iki hayvan divergent evrim geçirmişlerdir
C) Doğal seçilim baskısı hem Avusturalyada hem de kuzey Amerika ve Avrupada benzer etki göstermiştir
D) Bu hayvanların evrimleşme süreci birbirinin aynıdır
E) Keselihayvanlar ile plasentalı memeliler birbirleriyle yakından akrabadırlar
 

94. Aşağıdakilerden hangisi pseudosölomun (=yalancı vücut boşluğunun) görevi değildir?

 
A) İç organlar için yer sağlama
B) İçerdiği sıvı sayesinde hidrostatik iskelet görevi yapma
C) Besinlerin vücut hücrelerine taşınmasını sağlama
D) Gametleri ve vücutta oluşan atıkları bir süre depolama
E) Absorbsiyonla dışarıdan besin alınımını sağlama
 

95. Gram boyama işlemi sonunda aşağıdakilerden hangileri görülür?

 
I. Gr (+) bakteriler ışık mikroskobunda pembe olarak görülür
II. Gr (+) bakteriler ışık mikroskobunda mor olarak görülür
III.Gr (-) bakteriler ışık mikroskobunda pembe olarak görülür
IV.Gr (-) bakteriler ışık mikroskobunda mor olarak görülür
V. Gr (-) bakteriler ışık mikroskobunda mavi olarak görülür.
 
A) I, II
B) I, V
C) II, V
D) III, IV
E) II, III
 

96. Kış aylarında fitoplanktonun azalmasının nedeni aşağıdakilerin hangisidir?

 
I- Düşük sıcaklık
II- Besin arzının azalması
III- Azalan ışık şiddeti
 
A) Yalnız I, II
B) Yalnız III
C) I, II, III
D) Yalnız I, III
E) Yalnız II, III
 

97. Fitoplankton biyomassının ölçülmesinde aşağıdaki yöntemlerin hangisi kullanılmaktadır?

 
I- Sayım
II- Hacım bulma
III- Pigment analizi
IV- Kimyasal yollarla biomass tayini
 
A) Yalnız I, II
B) Yalnız II, III
C) Yalnız III
D) I, II, III, IV
E) Yalnız I, II, III
 

98. Amniyotik yumurta oluşumu aşağıdaki omurgalı hayvan sınıflarından hangisinde ilk kez görülür?

 
A) Ostlichthyes
B) Amphibia
C) Reptilia
D) Aves
E) Mammalia
 

99. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara omurgalılarında görülen ortak bir özelliktir?

 
A) Vücutlarının pullarla kaplı olması
B) Kalplerinin dört odacıklı olması
C) Endotermik olmaları
D) Mezonefroz tip boşaltım sistemine sahip olmaları
E) İç döllenmeye sahip olmaları
 

100. Omurgalı hayvanlar boşaltım sistemleriyle aşağıdaki azotlu bileşikleri dışarı atarlar;

 
I. Üre
II. Ürik asit

III. Amonyak Bu ürünlerin atılmaları sırasında ihtiyaç duyulan suyun miktarı bakımından, çok su ile atılandan en az su ile atılana doğru nasıl bir sıralanma olur?

 
A) II, I, III
B) III, II, I
C) I, III, II
D) II, III, I
E) III, I, II
 
 


 
 
 

Kaynak: Anonim
belgesi-806

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin