Tubüler Fonksiyon Testleri

TUBÜLER FONKSİYON TESTLERİ:


 


KONSANTRASYON TESTLERİ:


            Distal tübüller ve toplayıcı kanallar idrarı konsantre etmede çok önemli göreve sahiptir. Konsantrasyon testleri böbreklerin osmatik işlevi yapıp yapamadığının araştırılmasında kullanılır.


 


SIVI KISITLAMA TESTİ:


·         Testi yapmadan önce sabah ilk idrar dansitesine bakılmalı ve 1020’nin üzerinde bulunduysa test yapılmamalıdır.


·         14-16 saat sıvı alımı kısıtlanır, sonra 1.2 ve 4 saatlik aralarla 3 kez idrar toplanır ve dansitelerine bakılır.


·         Normalde 1025 ve üzerinde olması beklenir.


·         Böbrek fonksiyonları azaldığı zaman dansite < 1020’nin altına düşer.


 


VAZOPRESSİN KONSANTRASYON TESTİ:


¨       Mesane boşaltılır ve subkutan 10 Ü vazopressin injeksiyonundan 1-2 saat sonra idrar toplanır.


¨       Su alımı kısıtlanmaz.


¨       Normalde dansite 1020’nin üzerinde çıkmalıdır.


¨       Yorumu sıvı kısıtlama testiyle aynıdır.


¨       Bu 2 test Psikojenik, hipotalamo-hipofizer veya böbrek nedenli poliürileri ayırmak için yapılır.


¨       Psikojenik poliüriler hem sıvı kısıtlamasına hem de Vazopressin testine cevap verirler.


¨       Hipotalamo-hipofizer yani ADH eksikliği (Diabetes insipidus) bulunan poliürik hastalar sıvı kısıtlamasına cevap vermez fakat Vazopressin  testine cevap verirler.


¨       Kronik böbrek hastalarında bu testlerin  yapılmasına gerek yoktur.


 


OSMOLALİTE ÖLÇÜMÜ:


v      Osmolalite; solüsyondaki erimiş partiküllerin sayısının bir  ölçüsüdür. Yetişkin bir insanın  24 saatlik idrar osmolalitesi 50-1200 mOsm/kg’dır. Spot idrarda ise bu değer 300-900 mOsm/kg’dır.


v      Osmolaliteyi etkileyen ana osmotik maddeler; NaCl, glukoz ve üre’dir. Buna göre osmolalite şu formülle hesaplanabilir:


v      Su kısıtlamasında idrar osmolalitesinin ölçülmesi azalmış böbrek fonksiyonlarında doğru ve duyarlı bir testtir.


v      3 gün hasta yüksek protein diyetine alınır, testten önceki gece su verilmez, sabah 06.00’da mesane boşaltılır, saat 08.00’de test için idrar toplanır.


v      Normalde osmolalitenin 800 mOsm/kg üzerinde olması beklenir.


v      Böbrek konsantrasyon yeteneğinde minimal bozuklukta; osmolalite 600-800 mOsm/kg,


v      Orta derecede bozuklukta; 400-600 mOsm/kg,


v      Ağır bozuklukta ise; 400 mOsm/kg’ın altında bulunur.


 


                                                     Glukoz         Üre N


mOsm/kg= 1.86 (Na mmol/L) +————- + ————- + 9


18                            2.8


DANSİTE ÖLÇÜMÜ:


Ø      Dansite; bir solüsyonun kütlesinin eşit hacimdeki su kütlesine oranıdır. Normal bir idrarın dansitesine en fazla üre, NaCl, sülfat ve fosfatlar katkıda bulunur. Normal değeri 1015-1025’dir. Glukozüri ve proteinüri durumlarında artar.


Ø      İdrar dansitesi refraktometre, idrar stiribi ve ürinometre ile ölçülür. Refraktometre; refraktif indeks ile ölçüm yapar. Bu; ışığın havadaki hızı ile idrardaki hızı arasındaki orandır. Bu oran idrarda erimiş partiküllerin sayısıyla ilişkilidir.


 


İDRAR OSMOLALİTESİ / SERUM OSMOLALİTESİ  ORANI:


²      Normal şartlarda idrar/serum osmolalitesi oranı 1.0 – 3.0 civarındadır.


²      Sıvı kısıtlaması yapıldığında bu oran 3.0 veya daha üzerine çıkar ve 4.7’ye kadar ulaşabilir.


²      Renal tübüler hasarı olan hastalarda beklenen bu oran düşer.


²      Diabetes insipidusda bu oran 0.2 – 0.7 arasındadır.


 İDRAR


mOsm/kgsu


Böbreğin dilüsyon ve konsantrasyon limitleri


Spot idrar


12 saatlik sıvı kısıtlamasından sonraki maksimum kons.


50 – 1200


300 – 900


850 – 1200


SERUM


 


Referans aralık


278 – 298


İDRAR OSM / SERUM OSM


 


Spot idrar


12 saatlik sıvı kısıtlamasından sonra


1.0  – 3.0


3.0 – 4.7


 


İDRAR DİLÜSYON TESTİ:


v      Kahvaltı yapılmaz, 30-45 dk içinde 1500 ml su içilir ve 4 saat boyunca saat başı idrar toplanır.


v      Normalde beklenen idrar miktarı alınan miktarın %80’idir.(1200 ml) .


v      Dansite en az bir örnekte 1003’tür.


v      Böbrek fonksiyonları azaldığı zaman idrar miktarı azalır, dansite 1010’un altına düşmeyebilir.


v      Dilüsyon yeteneğinin kaybı, konsantrasyon yeteneğinden sonra olur.  


 


AMONYUM KLORÜR TESTİ:


§         Distal renal tübüler asidoz tanısında kullanılır.


§         Bir gecelik açlıktan sonra alınan idrarın pH’sı 5.5’in üzerindeyse, hastaya 100 mg/kg amonyum klorür verilir.


§         8 saat boyunca saat başı idrar toplanır ve pH ölçümü yapılır.


§         Normal insanlarda en az bir örnekte idrar pH’sı 5.5’in altına düşer.


§         Renal tübüler asidozlu hastalarda genelde pH 6.5’un altına inmez.


 


FRAKSİYONEL BİKARBONAT ATILIMI:


°       Proksimal renal tübüler asidozlu hastaların tanısında faydalı olabilir.


°       Plazma ve idrar örnekleri toplanır ve  bunların kreatinin ve bikarbonat ölçümleri yapılır.


°       Daha sonra aşağıdaki formüle göre fraksiyonel bikarbonat atılımı hesaplanır.


                                         %PlazmaHCO3 x İdrarkreat


                        %FHCO3 = ———————————— x 100


                                         %İdrarHCO3 x Plazmakreat


 


°       Proksimal renal tübüler asidozlu hastalarda FBA %10-15’in üzerindeyken, bu oran normal kişilerde %10’un altındadır.


 


FRAKSİYONEL Na ATILIMI:


v      Böbreğin Na tutma yeteneğini ve süzülerek idrara geçen Na yüzdesini gösterir.


v      Prerenal azotemi ile oligürili akut tübüler nekrozu en iyi ayırt eden testtir.


                                     İdrarNa   x  Plazmakreat


                        %FNa = ——————————– x 100


                                     PlazmaNa    x   İdrarkreat


 


İDRAR AMİNOASİT TAYİNİ:


            Tübül hasarlarında aminoasit emilimi bozulur. Aminoasitlerin tayini ince tabaka kromatografi ile veya HPLC ile yapılır.


 


TÜBÜLER FOSFAT REABSORBSİYONU:


ü      3 gün diyetle orta miktarda kalsiyum ve fosfat alındıktan sonra, açlık kanında ve 4 saatlik idrarda fosfor ve kreatinin TRP’yi hesaplamak için ölçülür.


 


                                İdrarfosfor x Serumkreat


            TRP = ( 1 –  ——————————–) x100


                                 Serumfosfor x İdrarkreat


 


ü      Normal diyette TRP > %78 , düşük fosfatlı diyette (430 mg/gün) daha yüksektir.


ü      Hiperparatiroidizmde; normal diyette TRP< %74 , düşük fosfatlıda ise > %85’dir.


 
TAM İDRAR ANALİZİ


FİZİKSEL


MUAYENE


Renk                           Dansite


Berraklık                     Hacim


Koku


KİMYASAL MUAYENE


Glukoz                        pH


Bilirubin                       Protein


Keton                          Ürobilinojen


Dansite                       Nitrit


Kan                             Lökosit


MİKROSKOBİ


Eritrositler                   Silendir


Lökositler                    Bakteri, mantarlar vs


Epitel hücreleri            Kristaller


 


 


 


 


belgesi-361

Gelen Popüler Aramalar:

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin