Yönetim

Yönetim kavramı çoğu insan için "iş yönetimi" ile eş anlamlıdır. Gerçekten de bugünkü anlamıyla yönetim ilk kez büyük çaplı iş kuruluşlarında ortaya çıkmıştır. Ancak, bugün bilinmektedir ki yönetim, sadece ticaret ya da kar amaçlı kuruluşlar için değil, hatta ticari olmayan kuruluşlar için daha fazla önem taşımaktadır. İster kamu yararına bir kuruluş, ister devlet dairesi, ister gönüllü kuruluş olsun tüm kurum ve kuruluşlar için gerekli bir kavramdır yönetim.

Yönetimin sadece iş dünyasına özgü olmadığı ilk kez ABD’de anlaşılmış, daha sonra tüm gelişmiş ülkelerce benimsenmiştir. Özellikle ikinci dünya savaşı sırasında ABD’nin geliştirdiği yönetim ve eğitim ilkeleri, savaş sonrası Japonya tarafından benimsenmiş ve bu ülkenin hızla gelişmesine katkıda bulunmuştur. Benzer durum 1950’lerin başında Kore savaşı sonrasında Güney Kore için de geçerlidir.

İkinci dünya savaşı sonrasına kadar yönetici demek "astların işinden sorumlu olan kimse" demekti. Başka bir deyişle yönetici bir tür patron, yönetim de bir makam, bir güç idi. 1950’lerin başlarında değişen yönetim ve yönetici kavramlarının bugünkü anlamını şu şekilde ifade etmek mümkündür:

"Yönetici, bilginin uygulanmasından ve performansından sorumlu olan kişidir."

Toplumbilimci ve geleceğe ilişkin bilimsel tahminler yapan futuristlere göre 1950’lerden beri bugün içinde bulunduğumuz dönem dahil olmak üzere tüm dünyada "yönetim devrimi" yaşanmaktadır.

Onsekizinci yüzyıl ortasından ondokuzuncu yüzyıl ortasına kadar "sanayi devrimi"ni gerçekleştiren insanoğlu, bu dönemde bilginin aletlere, süreçlere ve ürünlere uygulanmasını başarmış, daha sonra 1880’den ikinci dünya savaşı sonrasına kadar yetmiş yıllık dönemde bilginin işe uygulanmasıyla "prodüktivite devrimi" gerçekleştirilmiş, bugün ise bilginin bilgiye uygulanması sayesinde "yönetim devrimi" yaşanmaya başlanmıştır.

Yönetim kavramı artık sadece kar amaçlı ticari kuruluşlardaki beden gücüne dayalı işler için değil, aksine beden işçisi olmayan kişilerin yaptıkları işlerin verimi için de gerekli bir kavram haline gelmiştir. Bu nedenle özellikle sağlık sektöründe çağdaş yönetim anlayışı ve ilkelerinin bilinmesi gerekmektedir.

belgesi-2492

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin