Lipidler

 


 


 


Lipidlerin Tanımı


 


 


Bloor’a göre lipidler, yüksek yağ asitlerini, bunların oluşturduğu doğal bileşikleri ve bunlarla kimyasal olarak bağlanan maddeleri kapsayan doğal bir madde grubudur. Suda çözünmezler. Ancak eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünürler.Yağ asitlerinin esteridirler veya esterleşebilirler. Canlı organizmalar tarafından kullanılabilirler.


 


 


Lipidlerin Önemi


 


 


Lipidler önemli depo yakıt maddeleridir. Isısal enerji değeri 9 kCal/g’dır. Karbonhidratlar için bu değer 4.5 kCal/g’dır. Deri altında ve bazı organların çevresinde bulunan yağlar ısı yalıtıcısıdır. Ayrıca çarpmalara karşı koruyucu destek görevleri de vardır. Sinir dokudaki lipid miktarı özellikle fazladır. Nonpolar lipidler elektriksel yalıtıcılar olarak miyelinli sinirler boyunca depolarizasyon dalgalarının hızla yayılmasına olanak sağlarlar. Hücre ve sitoplazmik organellerin membranlarının % 50’si lipidlerden oluşmaktadır. Bazı vitaminler ve hormonlar’ın biyosentezinde lipidler prekürsör olarak gereklidir. Bazı enzimleri aktive ederler. Ayrıca yağda eriyen vitaminlerin hedef doku ve organlara taşınması için lipidler gereklidir. Mitekondrionda elektron taşıma işlevine yardımcı olurlar. Bütün hücrelerde iletişim, tanıma (tür özgüllüğü) ve bağışıklık (doku immunitesi) olaylarında lipidlerin de önemli rolleri vardır.


 


 


Yağ Asitleri


 


 


Yağ asitleri genel olarak çift karbon sayılı, cis konfigürasyonda, dallanmamış ve düz dincirli (asiklik) monokarboksilik asitlerdir. Az olmakla birlikte doğada trans konfigürasyonda (elaidik asit), tek karbon sayılı (propiyonik asit, valerik asit gibi) ve dallanmış yağ asitleri (tüberkülostearik asit veya laktobasillik asit metil grubu ile dallanma gösteren doymuş yağ asitleridir) ile siklik yağ asitleri (hidnokarpik asit ve şolmugrik asit) yağ asitleri de bulunmaktadır. Yağ asitleri, hidrokarbon zincirdeki bağlara göre doymuş veya doymamış yağ asitleri olmak üzere iki grupta incelenebilir. Doymamış bağların sayısı bir veya daha fazla olabilir ve doymamış yağ asitleri doymuş hale getirilebilir. Doymamış yağ asitleri kolaylıkla okside olabilirler. Özellikle çift bağın sayısının artması oksidasyonu kolaylaştırmaktadır. Metaller, ısı, ışık vb. oksidasyonu hızlandırmaktadır.


 


Yağ asitlerindeki karbon sayısı 2-34 arasında değişmektedir. Yağ asidi molekülünde karbon sayısı 6 dan az ise “kısa”, 6-10 arasında ise “orta” ve 12 ila daha fazla ise “uzun zincirli” yağ asidi olarak tekrar bir alt gruplandırma oluşturulabilir. Yağ asitleri doğal sıvı ve katı yağlar içerisinde esterler halinde bulunurlar. Ancak plazmada transport şekli olan serbest yağ asidi olarak esterleşmemiş halde bulunmaktadır.


 


 


Hayvansal ve bitkisel yağlarda en çok bulunan başlıca doymuş ve doymamış yağ asitleri şunlardır.


 


Doymuş Yağ Asitleri


 


Asetik Asit


 C2H4O2


 CH3 COOH


 


Propiyonik Asit


 C3H6O2


 CH3 CH2 COOH


 


Bütirik Asit


 C4H8O2


 CH3 (CH2)2 COOH


 


Kaproik Asit


 C6H12O2


 CH3 (CH2)4 COOH


 


Kaprilik Asit


 C8H16O2


 CH3 (CH2)6 COOH


 


Kaprik Asit


 C10H20O2


 CH3 (CH2)8 COOH


 


Laurik Asit


 C12H24O2


 CH3 (CH2)10 COOH


 


Miristik Asit


 C14H28O2


 CH3 (CH2)12 COOH


 


Palmitik Asit


 C16H32O2


 CH3 (CH2)14 COOH


 


Stearik Asit


 C18H36O2


 CH3 (CH2)16 COOH


 


Araşidik Asit


 C20H40O2


 CH3 (CH2)18 COOH


 


Behenik Asit


 C22H44O2


 CH3 (CH2)20 COOH


 


Lignoserik Asit


 C24H48O2


 CH3 (CH2)22 COOH


 


Serotik Asit


 C26H52O2


 CH3 (CH2)24 COOH


 


Montanik Asit


 C28H56O2


 CH3 (CH2)26 COOH


 


 


Bunlardan en basit doymuş yağ asidi 2 karbona sahip asetik asittir. 2, 3 ve 4 karbonlu yağ asitleri olan asetik asit, propiyonik asit ve bütirik asit’e “uçucu yağ asitleri” denir ve bunların ruminant metabolizmasında önemleri büyüktür. Palmitik ve stearik asitler hayvansal lipidlerde en çok bulunan yağ asitleridir.


 


 


Doymamış Yağ Asitleri


 


 


 


Palmitoleik Asit


 C16H30O2


 CH3(CH2)5 CH = CH(CH2)7 COOH


 


Oleik Asit


 C18H34O2


 CH3(CH2)7 CH = CH(CH2)7 COOH


 


Linoleik Asit


 C18H32O2


 CH3(CH2)4 CH = CHCH2CH = CH(CH2)7 COOH


 


alfa -Linolenik Asit


 C18H30O2


 CH3CH2CH = CHCH2CH = CHCH2CH = CH(CH2)7 COOH


 


Araşidonik Asit


 C20H32O2


 CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOH


 


 


 


Oleik asit doğada en yaygın bulunan yağ asididir. Bilinen tüm doğal yağların ve fosfolipidlerin hepsinde oleik asit saptanmıştır. Hayvansal lipdlerde en çok bulunan doymamış yağ asitleri palmitoleik, oleik, linoleik ve arahidonik asitlerdir


 


 


Esansiyel Yağ Asitleri


 


 


Hayvansal organizmada ancak bir tek çift bağlı yağ asitleri sentezlenebilmektedir. Birden fazla doymamış bağa sahip olan linoleik, alfa -linolenik ve arahidonik asitler hayvansal organizmada sentez edilemez ve mutlaka dışarıdan alınması gereklidir. İşte organizmada sentezlenemyen ve besinlerle/rasyonla birlikte alınması gerekli olan linoleik, linolenik ve araşidonik asitlere, esansiyel yağ asitleri denir. Bu yağ asitlerinin organizmaya yeterli miktarlarda alınamaması sonucunda büyüme durur, dermatitis oluşur. Böbreklerde harabiyet ve hematüri (kan işeme) görülür. Esansiyel yağ asitleri verilirse bu belirtiler kaybolur.


 


 


Linoleik asit mısır yağı, yer fıstığı, pamuk yağı ve soya fasülyesi yağı gibi tohum yağlarında, linolenik asit ise bunların dışında keten tohumu yağında bulunmaktadır. Arahidonik asit ise aynı kaynaklarda, ancak yer fıstığı yağında daha fazla miktarda bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda bilinen değişik ticari yağların doymuş ve doymmış yağ yüzdeleri verilmiştir.


 


 


 


 


 


Yağ


 Doymuş Y.A %


 Doymamış Tek Çift Bağ Taşıyan Y.A. %


 Doymamış Çok Çift Bağ Taşıyan Y.A. %


 


Kuyruk Yağı


 57


 38


 5


 


Tereyağ


 66


 30


 4


 


Zeytinyağı


 14


 77


 9


 


Mısırözü Yağı


 16


 32


 52


 


Soya Yağı


 16


 22


 62


 


Ayçiçek Yağı


 13


 21


 66


 


Palmiye Yağı


 50


 39


 11


 


Balıkyağı


 29


 48


 23


 


 


 


 


belgesi-395

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin